Přednáška Taiwan Acts! / 1. 3. 2023

Hlavním tématem přednášky budou výzvy městského plánování.

Místo: Galerie NTK, Technická 2710/6, Praha 6 – Dejvice

Termín: 1. března, 17:30 – 19:30

Od 19:30 společenský raut s vystoupením ambasadora Taiwanu a předsedy ČKA

Program přednášky:

Téma 3: Výzvy městského plánování

Dr. Wang, CHUN-HSIUNG_ Docent univerzity Shih Chien

Posledních 8 let byl městským poradcem města Hsinchu, které ovlivnilo většinu veřejného architekta a urbanismu města.

Jak zvrátit hustotu města za 8 let. Jeho role je jedinečná, což je urbanistický poradce starosty. Navíc svou praxi designu a plánování přenáší při výuce na univerzitě, promítá myšlenku místní architektury. Věří, že velké město nebude mít rádo Newyork, Londýn ani žádné jiné město na tomto světě. Místním lidem odhalí svou vlastní identitu.

Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA Ostrava

Vystudoval Fakultu architektury na VUT v Brně. Po studiích navázal spolupráci s architektonickým studiem Atelier 8000 v Praze. Následně se vrátil do rodné Ostravy, kde působil ve studiu Atos 6, poté si založil vlastní kancelář Vysloužil architekti. Od roku 2019 je ostravským městským architektem, ředitelem MAPPA.

Přednáška představí nástroje, pomocí kterých plánujeme a rozvíjíme postindustriální město uprostřed Evropy. Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) je hlavním koncepčním pracovištěm Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Hlavním úkolem MAPPA je práce na rozvojových a urbanistických projektech a kultivace veřejného prostoru.


Theme 3   City planner’s challenge

Dr. Wang, CHUN-HSIUNG_

Associate Professor of Shih Chien Univeristy

He was the Municipal Advisor of Hsinchu city for past 8 years which influent most of the public architecter and urban planning of the city.

How to reverse a density city in 8 years? His role is unique which is the urban planning advisor of the mayor. Moreover, he transfer his practice of design and planning when teaching in the university, he project the idea of local architecture. He believe a great city will not like Newyork, London or any other city in this world. It will reveal its own identity to the local people.

Ondřej Vysloužil, Director of MAPPA

Ondřej graduated from the Faculty of Architecture at the Brno University of Technology. After his studies, he started working at the Atelier 8000 architectural studio in Prague. He then returned to his native Ostrava, where he worked at the studio Atos 6. Following this he decided to set up his own studio Vysloužil Architects. From 2019 he has been the city architect for Ostrava and is the Director of MAPPA.

MAPPA Ostrava – Municipal tools for city planning

The lecture will introduce tools we use to plan and develop a post-industrial city in the middle of Europe. The Office for City Planning and Architecture (MAPPA) is the main conceptual workplace in the field of architecture, urbanism and city design for Ostrava. It is a publicly-funded organization for the statutory city of Ostrava. The main function of MAPPA is to work on the development and urban projects alongside the enhancement of public space. 

19:30 openning ceremony, welcome speech


Přednášky jsou doprovodným programem k výstavě Taiwan Acts! Architektura v sociálním dialogu / Galerie NTK, Praha | 14. 2. – 26. 3. 2023

Záštitu nad výstavou převzali | The patrons of the exhibition are:

Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu České republiky | President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic
Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky | Speaker of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
Zdeněk Hřib, primátor hl. města Praha | Mayor of the Capital City of Prague

Česká komora architektů | Czech Chamber of Architects
Obec architektů | Society of Czech Architects

Ve spolupráci:
Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze | Kabinet architektury | Galerie NTK

Share Button