Kabinet architektury, z. s. – stanovy

Kabinet architektury, z. s. je zapsány v spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 11150.
IČ: 02190419 / DIČ: CZ02190419 (nesjme plátci DPH)


Kabinet architektury, z. s. – stanovy

I. Název spolku

Celé znění názvu spolku: Kabinet architektury, z. s.

II. Sídlo spolku, Ostrava

Sídlem spolku je Tyršova 36/1852, 702 00 Ostrava

III. Cíl spolku

1. Cílem spolku je činnost v oblasti kultury:

1.1. podpora, rozvoj, prezentace a propagace architektury a současného umění všeho druhu

1.2. pořádaní kulturních akcí

1.3. výstavní činnost

1.4. vydavatelská činnost

1.5. zřízení a zajištění provozu prostoru galerie architektury

1.6. zřízení a rozšiřovaní sbírkového fondu spolku

1.7. prezentace cílů a činnosti na internetových stránkách

Za tímto účelem spolek zajistí vydávání publikací, zároveň bude spolek pořádat veřejné kulturní akce a výstavy. Vše za účelem dosažení zřízení a zajištění provozu prostoru galerie architektury. Tento prostor by se stal centrem současného kulturního života, zahrnující sídlo spolku, výstavní prostory, prostory pro pořádání kulturní akcí apod.

IV. Orgány spolku

1. Spolek je právnickou osobou, jejímž hlavním orgánem je vedení spolku.

1.1. Vedení spolku je voleno na valné hromadě spolku. K volbě vedení spolku jsou oprávněni pouze řádní členové spolku a volbě vedení je třeba přítomnost alespoň nadpoloviční většiny řádných členů a souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

1.2. Funkční období vedení spolku je pětileté.

1.3. Vedení spolku se schází podle potřeby, nejméně však 2 x ročně.

1.4. Do působnosti vedení spolku patří:

1.4.1. projednávání činnost spolku,

1.4.2. rozhodování o vnitřních záležitostech spolku,

1.4.3. schvalování přijetí řádného člena spolku za splnění podmínek,

1.4.4. vypracování zprávy o činnosti spolku a hospodaření spolku,

1.4.5. volba předsedy a místopředsedy spolku,

1.4.6. rozhodnutí o zrušení spolku.

2. Valná hromada, skládající se z řádných a podporujících členů spolku, se schází minimálně jednou ročně nebo podle potřeby.

2.1. Valná hromada může být svolána nadpoloviční většinou řádných členů, není-li svolána Valná hromada spolku nadpoloviční většinou řádných členů je oprávněn ji svolat předseda spolku.

2.2. Řádní členové spolku mají na valné hromadě hlasovací práva a jsou oprávněni rozhodovat a volit dle těchto stanov.

2.3. Podporující členové spolku mají právo být přítomni na valné hromadě, právo být informováni o svolání valné hromady a právo na udělení slova při hlasování a rozhodování na valné hromadě.

2.4. Do působnosti valné hromady, která je vykonávána řádnými členy spolku, patří:

2.4.1. volba vedení spolku dle bodu 1.1. tohoto článku,

2.4.2. rozhodování o změně stanov.

3. Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda spolku. Statutární orgán je oprávněn jednat jménem spolku navenek vůči třetím osobám, činit právní úkony jménem spolku a zavazovat tak spolek. Jménem spolku je oprávněn jednat předseda a místopředseda, a to každý samostatně. Předsedu a místopředsedu volí vedení.

V. Členství

1. Členství je dvojího druhu, řádné a podporující.

2. Řádné členství:

2.1. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba za těchto podmínek:

2.1.1. má-li zájem se aktivně podílet na činnosti spolku,

2.1.2. je doporučena alespoň jedním ze stávajících řádných členů,

2.1.3. po uplynutí šesti měsíční zkušební lhůty je schválena vedením spolku,

2.1.4. uhradí-li roční členský příspěvek.

2.2. Řádný člen má právo volit a být volen do vedení spolku.

2.3. Řádný člen má právo požadovat svolání valné hromady, změny stanov a schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření spolku.

2.4. Řádný člen má povinnost podílet se aktivně na činnosti spolku.

2.5. Řádný člen má povinnost platit po dobu svého členství řádně a včas roční členské příspěvky.

2.6. Řádný člen má právo získat zdarma:

2.6.1. publikace vydávané spolkem

2.6.2. zasílání zpravodaje

2.6.3. vstup na akce pořádané spolkem

2.7. Řádné členství zaniká:

2.7.1. písemným prohlášením člena o vystoupení ze spolku

2.7.2. závažným porušením povinnosti člena spolku. Vyloučením musí být písemné, podepsané vedením spolku.

2.7.3. nezaplacením členského příspěvku

3. Podporující členství.

3.1. Podporujícím členem mohou být fyzické i právnické osoby.

3.2. Podporující členství vzniká zápisem do seznamu členů na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku, který platí pro daný kalendářní rok.

3.3. Podporující člen má povinnost platit po dobu svého členství řádně a včas roční členské příspěvky.

3.4. Podporující členství zaručuje:

3.4.1. slevu na publikace vydávané spolku

3.4.2. slevu na vstupném při akcích pořádané spolkem

3.4.3. zasílaní zpravodaje

3.5. Podporující členství zaniká:

3.5.1. nezaplacením členského příspěvku

3.5.2. písemným prohlášením člena o vystoupení ze spolku

VI. Zrušení a zánik spolku

1. Spolek muže zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem.

2. K dobrovolnému rozpuštění zrušení spolku je oprávněno vedení spolku. Dobrovolným rozpuštěním spolku je sdružení zrušeno a následuje likvidace spolku.

3. Likvidátorem spolku se vstupem do likvidace stává předseda spolku, který je povinen provést majetkové vypořádání. Likvidátor činí jménem spolku jen činnosti, které směřují k likvidaci spolku. Při výkonu této působnosti je plní závazky spolku, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje spolek před soudy a jinými orgány.

4. V případě, že po provedení likvidace spolku zůstane čistý majetkový zůstatek, bude rozdělen stejným dílem všem řádným členům spolku.

5. Ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností se použijí přiměřeně.

6. Skončením likvidace spolek zaniká. Tuto skutečnost je povinen likvidátor sdružení oznámit Ministerstvu vnitra
do 15 dní.

VII. Zásady hospodaření

1. Spolek je nezisková organizace, která hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, dobrovolných příspěvků organizací, institucí či nadací, zahraničních a mezinárodních společností, vládních dotacích, finančních prostředků ze státního rozpočtu, z odkazů jednotlivců, dary jednotlivců, darů obchodních společností, jakož i dalších subjektů využívající či podporující činnost spolku.

2. Spolek je nezisková organizace, která vyvíjí jako vedlejší činnost i hospodářskou a ekonomickou činnost a hospodaří s prostředky získanými z příjmů z činnosti spolku. Příjmy získané touto vedlejší činností využije pro naplnění poslání a realizaci cílů uvedených v čl. III.

3. Finanční rozpočet připravuje a o použití rozhoduje vedení spolku. Každý ze členů spolku má právo být vhodným způsobem seznámen s finančním rozpočtem a se závěry kontrolní zprávy.

 

Registrace občanského sdružení Kabinet architektury provedena dne 4. 10. 2013 Ministerstvem vnitra
pod č. j. VS/1-1/94626/13-2

Úprava stanov provedena Valnou hromadou VH-1/2016 dne 4. 4. 2016 v Ostravě.

Změny zapsány v spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 11150.

Share Button