Iain Patterson – Out West / Balance (katalog)

Iain Patterson získal jak vysokoškolské, tak i postgraduální vzdělání na Edinburgh College of Art, které
absolvoval v roce 1970. Získal cestovní stipendium Andrewa Granta, které mu umožnilo navštívit Československo, Jugoslávii a Albánii. V letech 1977–2008 vyučoval na College of Art v Edinburghu figurativní kresbu a pravidla kompozice v malbě a anatomii pro studenty prvního ročníku postgraduální studia. Pozoruhodným výsledkem upřímného Pattersonova zájmu o lidovou architekturu byla obnova vesnického domu na jednom z hebridských ostrovů, které se průběžně věnoval celých 15 let.

Jeho práce byly v předchozích letech k vidění jak v Muzeu architektury v polské Vratislavi, tak také v  Galerii výtvarného umění (Dům umění) v Ostravě, kde díky iniciativě Kabinetu architektury nejen vystavoval, ale také přednášel na téma „Architektura bez architektů“. V jeho přednáškách, které proběhly v Trmalově vile v Praze a Vile Tugendhat v Brně a které byly věnované Charlesi Renniemu Macintoshovi mohl přítomným ozřejmit význam Skotska v rámci evropského modernistického hnutí.

Před pár lety se Patterson přestěhoval do skotského East Lintonu, kde pokračuje ve své tvůrčí aktivitě a také ve spolupráci s Kabinetem architektury s cílem představit svoji tvorbu i na dalších místech Evropy. Jeho díla najdeme ve sbírkách edinburghského Scottish Arts Council, Muzeu umění v polské Lodži, Ottó Herman (Borsod) muzeu v maďarském Miškovci a nebo Muzeu moderního umění v New Yorku, stejně jako v řadě soukromých sbírek.

Sam Chapman


Iain Patterson ukończył studia w Edinburgh College of Art w 1970 roku. Otrzymał stypendium podróżnicze Andrew’a Granta, które umożliwiło mu zwiedzenie Czechosłowacji, Jugosławii i Albanii. W latach 1977–2008 uczył rysunku fi guratywnego, zasad kompozycji malarskiej i anatomii w College of Art w Edynburgu. Artysta pasjonuje się architekturą wernakularną. Niezwykłym rezultatem tych zainteresowań była renowacja domu wiejskiego na jednej z wysp w archipelagu Hebrydów, nad którą pracował przez 15 lat.

Kilka lat temu jego prace można było oglądać w Muzeum Architektury we Wrocławiu, jak i w Galerii Sztuk Pięknych (Dům umění) w Ostrawie, gdzie dzięki inicjatywie Gabinetu Architektury nie tylko mógł zaprezentować swoją twórczość, ale również miał szereg wykładów na temat „Architektury bez architektów”. Odbywały się one między innymi w Willi Trmalów w Pradze, czy w Willi Tugendhatów w Brnie, i były poświęcone dokonaniom Charlesa Renniego Macintosha. Również przybliżał słuchaczom rolę Szkocji w europejskim ruchu modernistycznym.

Patterson od kilku lat mieszka w szkockim East Linton, gdzie kontynuuje swoją działalność twórczą i nadal współpracuje z Gabinetem Architektury (Kabinet architektury). Jego prace możemy znaleźć w zbiorach Edinburgh Scottish Arts Council, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Ottó Hermana (Borsod) w węgierskim Miszkolcu czy Museum of Modern Art w Nowym Jorku, a także w wielu prywatnych kolekcjach.

Sam Chapman


Iain Patterson received both his undergraduate and post graduate degrees from Edinburgh College of Art, graduating in 1970. He was awarded the Andrew Grant Travelling Scholarship which took him to Czechoslovakia, Yugoslavia and Albania and following this lectured in Drawing and Painting at Edinbourgh College of Art from 1977–2008, specialising in Life Drawing, Anatomy and Painting Composition to students from First Year Studies to Post Graduate Scholarships. Patterson’s particular interest in vernicular architecture, saw him renovate a croft house in the Hebrides over 15 years.

The Museum of Architecture in Wroclaw, Poland, and Gallery of Fine Art (Dům umění) in Ostrava, Czech Republic, provided thanks to the initiative of the Cabinet of Architecture the opportunity to show artwork and give talks on “Architecture Without Architects”. The talks at Trmal Villa in Prague and Villa Tugendhat in Brno on Charles Rennie Macintosh linked Scotland to the European Modernist World.

Now based in East Linton, Scotland, Patterson continues his practice and colaborates with Cabinet of Architecture (Kabinet architektury) from Ostrava cross Europe. Collections include the Scottish Arts Council, Museum of Art in Łódź, Poland, Ottó Herman (Borsod) Museum, Miskolc, Hungary, Museum of Modern Art, New York as well as numerous private collections.

Sam Chapman


Iain Patterson egyetemi és posztgraduális képzésben részesült az Edinburgh College of Art-ban, 1970-ben végzett. Elnyerte az Andrew Grant utazóösztöndíjat, amely lehetővé tette számára, hogy ellátogasson Csehszlovákiába, Jugoszláviába és Albániába. 1977 és 2008 között az edinburghi College of Art elsőéves posztgraduális hallgatóinak tanított fi gurális rajzot és kompozíciós szabályokat festészetben és anatómiában. Patterson népi építészet iránti őszinte érdeklődésének fi gyelemre méltó eredménye volt az egyik hebridai szigeten egy falusi ház helyreállítása, amelyen 15 évig folyamatosan dolgozott.

A korábbi években a lengyelországi wroclawi Építészeti Múzeumban és az Ostrava-i Képzőművészeti Galériában (Dům umění) egyaránt megtekinthetőek voltak alkotásai, ahol az Építészeti Kabinet kezdeményezésének köszönhetően nemcsak kiállították, de előadásokat is tartottak „Építészet építészek nélkül” témában. A prágai Trmal villában és a brnói Tugendhat villában tartott előadásaiban, amelyeket Charles Rennie Macintoshnak szenteltek, tisztázhatta a jelenlévők előtt Skócia fontosságát az európai modernista mozgalomban.

Néhány éve Patterson a skóciai East Lintonba költözött, ahol folytatja alkotói tevékenységét, és az Építészeti Kabinettel (Kabinet architektury) is együttműködve azzal a céllal, hogy munkáit Európa más helyein is bemutathassa. Munkái megtalálhatók az Edinburghi Skót Művészeti Tanács, a lengyelországi lodzi Művészeti Múzeum, a magyarországi miskolci Herman Ottó (Borsod) Múzeum és a New York-i Modern Művészeti Múzeum gyűjteményében, valamint számos magángyűjtemény.

Sam Chapman


Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Zbigniew Makarewicz a Iain Patterson / Robert McDowell a Sam Chapman
Fotografi e Iain Patterson, Wojciech Stefanik, Mirosław Łanowiecki, Antonín Dvořák, Vladimír Šulc, Roman Polášek a Jan Horváth / Rachel Girling
Překlady Radovan Charvát, Soňa Filipová, Karolina Speruda, Agnieszka Mondrzycka, Zbigniew Makarewicz a Ágnes Novák / Soňa Filipová, Zbigniew Makarewicz, Tadeáš Goryczka, Ágnes Novák a Jan Horváth
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec

Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz
Vydal Kabinet architektury, z. s.
Tyršova 36, Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
Vydání třetí doplněné, Ostrava 2022

Share Button