Zvi Hecker. Stronice Księgi / Muzeum architektury we Wrocławiu

Muzeum architektury we Wrocławiu / 18. 6. — 27. 9. 2015 / vernisáž 18. 6. v 18.00 hodin

 

Dla Zvi Heckera architektura nie zaczyna i nie kończy się wraz z budynkiem. Pozostaje w stanie ciągłości, podlegając nieustannym metamorfozom. Wystawa poświęcona jego dziełu prezentuje sugestywny obraz takiego procesu tworzenia, a jednocześnie ukazuje zbiór wyjątkowych projektów i budynków powstałych w jego wyniku.

Wśród zaprezentowanych obiektów zobaczymy zarówno przykłady „architektury wielościanu“, jak np. ratusz w Bat Yam (1960-63) czy dom mieszkalny Dubinera w Ramat Gan (1961-63), przykłady architektury wynikającej z zafascynowania strukturą słonecznika ze słynnym domem Spirala w Ramat Gan (1985-89) i szkołą żydowską im. Heinza-Galińskiego w Berlinie (1991–1995), czy obiekty, dla których inspiracją była księga, jak np. Centrum Kultury Żydowskiej w Duisburgu (1996–2000) i pomnik na miejscu spalonej synagogi przy Lindenstraße w Berlinie upamiętniający Noc Kryształową (1998). Ponadto na wystawie zostaną zaprezentowane wybrane projekty konkursowe z ostatnich lat na gmachy muzeów w Polsce, m.in. wyróżniony projekt Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Zvi Tadeusz Hecker urodził się w 1931 roku w Krakowie, lata wojny spędził w Samarkandzie. Edukację architektoniczną rozpoczął na wydziale architektury Akademii Górniczej w Krakowie. W 1950 roku wyemigrował wraz z rodziną do Izraela, gdzie kontynuował studia na uniwersytecie technologicznym Technion w Hajfie. W 1960 roku, po uzyskaniu dyplomu i odbyciu służby wojskowej, wspólnie z przyjacielem ze studiów Eldarem Sharonem oraz swoim nauczycielem i mentorem Alfredem Neumannem, otworzył studio architektoniczne, a już po kilku latach rozpoczął samodzielną zawodową drogę. Wielokrotnie reprezentował Izrael na Biennale Architektury w Wenecji. Wykładał na uczelniach w Europie i Ameryce. Do dziś pozostaje zawodowo związany z Berlinem i Tel Awiwem. Jest autorem i współautorem publikacji poświęconych współczesnej architekturze.

Wystawa „Stronice Księgi” jest retrospektywą Zvi Tadeusza Heckera i zapisem kolejnych etapów jego twórczości, której źródłem była w latach 60. i 70. XX wieku geometria, a w późniejszych dekadach – metafora. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Architektury we Wrocławiu pokazywana jest wspólnie z wystawami poświęconymi dziełu jego nauczyciela i mistrza Alfreda Neumanna oraz ucznia Rafi Segala.

 

Kuratorzy wystawy: Urszula Gołota i Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu

 

Wystawa zrealizowana w ramach jubileuszu „50 lat Muzeum Architektury we Wrocławiu”, objętego Patronatem Honorowym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej oraz Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Patronat Honorowy nad wystawą objęła Ambasada Izraela w Polsce i Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec Elisabeth Wolbers.

 

According to Zvi Hecker,  architecture does not begin and end with the building. It remains in a state of continuity, subject to constant metamorphoses. The exhibition devoted to his work presents a vivid picture of this process, and at the same time shows a collection of exceptional projects and buildings created as a result. 

The presentation includes: examples of “ polyhedron architecture “ –  Bat Yam City Hall (1960-1963) and Dubiner’s residential building in Ramat Gan (1961-1963); examples of advanced geometry –  the Spiral Apartment House in Ramat Gan (1985-1989) and the Heinz-Galinski Jewish school in Berlin (1991-1995); or  the Jewish Cultural Centre in Duisburg (1996-2000) as an example  for which the inspiration was a book; and the monument on the site of the burned synagogue at Lindenstraße in Berlin commemorating Crystal Night  (1938). In addition, the exhibition will feature selected competition projects from recent years on museum buildings in Poland, including the  awarded project of the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw, MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow and the Museum of Modern Art in Warsaw.

The „Zvi Hecker. Pages of the Book” exhibition is a retrospective of Zvi Tadeusz Hecker and a record of successive stages of his oeuvre, which was based on geometry in the 1960’s and 1970’s  and metaphorical qualities in later decades. The exhibition organized by the Museum of Architecture in Wrocław is accompanied with exhibitions devoted to the work of his teacher and master – Alfred Neumann and student – Rafi Segal.

 

Curators: Ursula Gołota and Michał Duda, Museum of Architecture in Wrocław
Share Button