Zpřístupněná místa / Making Places: Fieldoffice Architects + Huang Sheng-Yuan (katalog)

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy
ZPŘÍSTUPNĚNÁ MÍSTA. FIELDOFFICE ARCHITECTS + ŠENG-JÜAN CHUANG
MAKING PLACES. FIELDOFFICE ARCHITECTS + HUANG SHENG-YUAN
Dům umění, Ostrava / 12. 4. – 4. 6. 2017, kterou pořádali Kabinet architektury,
Galerie výtvarného umění v Ostravě a Alliance for Architectural Modernity

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Čun-siung Wang (Wang Chun-Hsiung),
Čen-jou Ťiou (Chiu Chen-Yu) a Juhani Pallasmaa
Báseň Álex Susanna i Nadal
Překlady Radovan Charvát (čeština)
Transkripce čínských jmen a názvů do češtiny Kristýna Han
Fotografie Min-ťia Čen (Min-Jia Chen), Fieldoffice Architects,
Wen-žuej Čang (Wen-Jui Chang), Vladimír Šulc a Jiří Žižka
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz

Vydal Kabinet architektury, z. s.
Tyršova 36, Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, Ostrava | www.gvuo.cz
Vydání první, Ostrava 2017
ISBN 978-80-905953-7-8 (Kabinet architektury. Ostrava)
ISBN 978-80-87405-40-6 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)


Od roku 2013 jsem za velkorysé podpory tchajwanského Ministerstva kultury úzce spolupracoval s prof. Juhani Pallasmaaou a prof. Čun-siungem Wangem na přípravě putovní výstavy Zpřístupněná místa: Fieldoffi ce Architects a Šeng-jüan Chuang v Evropě. Do naší přípravy spadaly mé zimní putovní přednášky v zemích severní i východní Asie v roce 2013 a mezinárodní sympozium Architektura pro lidi: Výzvy a příležitosti současné východoasijské společnosti, organizované křesťanskou univerzitou Čung Jüan spolu s univerzitou Š’-ťien, které se konalo v zimě 2014 v Tchaj-peji. Toto sympozium defi novalo „společenský rozměr“ a „radikální pragmatismus“ architektů jako dvě hlavní koncepce výstavy, jejímž tématem byla práce architekta Šeng-jüana Chuanga.

V létě 2016 se prof. Juhani Pallasmaa, ředitel Muzea Alvara Aalta Tommi Lidh, Triin Ojari z Muzea estonské architektury a Álex Susanna i Nadal z Katalánské agentury pro kulturní dědictví věnovali studiu díla architekta Chuanga přímo na Tchaj-wanu v okrese I-lan a v hlavním městě Tchaj-peji. Díky jejich uznání a podpoře došlo k dohodě o prvních dvou místech konání výstavy, a to na podzim 2016 v Muzeu Alvara Aalta a na jaře 2017 v Muzeu estonské architektury.

Tento katalog vychází s cílem upozornit na třetí místo konání naší výstavy v Ostravě pod názvem Zpřístupněná místa, kterou organizuje tchajwanská Alliance for Architectural Modernity, Tadeáš Goryczka s Jaroslavem Němcem z Kabinetu architektury a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Katalog obsahuje úvodní slovo a profi ly jednotlivých staveb od kurátora výstavy prof. Čun-siunga Wanga, můj rozhovor s architektem Chuangem a text nazvaný Architektura, která léčí. Urbánní chirurgie Šeng-jüana Chuanga, jehož autorem je kurátor výstavy prof. Juhani Pallasmaa. Brožuru uzavírá báseň Modrá hora Álexe Susanny i Nadala a poděkování výstavnímu týmu.

Celý tým včetně mě by chtěl vyjádřit hlubokou vděčnost všem partnerům a institucím i našim sponzorům za možnost uspořádat tuto první mezinárodní putovní výstavu o díle tchajwanského architekta v historii Tchaj-wanu. Výstava se nesoustředí jen na tchajwanskou stavební kulturu, ale věnuje se především odlišnostem a charakteristickým znakům v životě a díle architekta Chuanga a jeho kolegů. Představením jejich významných architektonických postupů za posledních 20 let chceme zdůraznit hlubokou etiku architektů a společensko-politickou roli architektury v dnešní diskuzi o jejím společenském rozměru. Architektura by měla být podle našeho názoru hybnou silou společenského rozvoje a architekti by měli ve svých profesních postupech spatřovat skutečné nástroje společenské emancipace s cílem zlepšit kvalitu, vyváženost a udržitelnost lidského života. Jak napsal prof. Pallasmaa: „malý člověk“ – „neznámý občan (velko)města“, by měl být „skutečným klientem architekta“.

Since 2013, with the generous sponsorship received from the Ministry of Culture, Taiwan, I have closely worked with Professor Juhani Pallasmaa and Wang Chun-Hsiung to prepare our touring exhibition “Making Places: Fieldoffice Architects and Sheng-Yuan Huang” in Europe. Our exhibition preparation included my touring lecture both in the Nordic and East Asian countries in 2013 winter and the international symposium “Architecture for People: Challenges and Opportunities of Contemporary East Asian Society”, organized by Chung Yuan Christian University and Shih Chien University and hosted at Taipei in 2014 winter. Th is symposium grounded ‘social dimension’ of architecture and ‘radical pragmaticism’ of architects as two key concepts of our exhibition and the work of architect Huamg Sheng-Yuan as the subject.

In 2016 summer, Professor Juhani Pallasmaa, Director Tommi Lindh (Alvar Aalto Museum), Triin Ojari (Museum of Estonian Architecture) and Alex Susanna Nadal (Catalan Agency for Cultural Heritage) studied the work of architect HUANG onsite at Yilan and Taipei, Taiwan. With their high praise and endorsement, this helped us to receive the confi rmation of our fi rst and second exhibition venue, separately hosted at Alvar Aalto Museum in 2016 autumn and Museum of Estonian Architecture in 2017 spring.

This catalogue is published to indicate our third exhibition venue of “Making Places” at Ostrava, organized by Alliance for Architectural Modernity, Taiwan, Cabinet of Architecture — Tadeáš Goryczka and Jaroslav Němec, and Gallery of Fine Art in Ostrava. This catalogue contains the introduction of exhibition and profi les of particular constructions written by Professor Wang Chun-Hsiung (curator), interview of architect Huang by me, and “Architecture for Healing. The Urban Surgery of Huang Sheng-Yuan” by Professor Pallasmaa (curator). Th e above content is followed by the poem “Th e
Blue Mountain” written by Director Álex Susanna i Nadal
and credits of the exhibition team.

As the first international touring exhibition on the work of Taiwanese architects in the history of Taiwan, the exhibition team and I express our deepest gratitude to all partnering personals and institutions, as well as our sponsors. Th is exhibition, instead of presenting the building culture of Taiwan, is focusing on the distinct characteristics found in the life and work of architect Huang and his colleagues. Th rough presenting their signifi cant architectural practices over the past 20 years, we aim to emphasize the innermost ethics of architects and the sociopolitical role of architecture in today’s discourse on the social dimension of architecture. We believe, architecture should be an agent of social progress, and architects should see their professional practices as an actual instrument of social emancipation to improve the quality, equality and sustainability of human life. As Professor Pallasmaa wrote, “the little man” — “the unknown citizen of the City”, should be “the architect’s real client”.

Čchen-jou Ťiou / Chiu Chen-Yu


PODĚKOVÁNÍ
EXHIBITION CREDITS

Kurátoři / Curator
Juhani Pallasmaa
Čun-siung Wang / Wang Chun-Hsiung

Kurátorští spolupracovníci / Curatorial Cooperation
Wen-žuej Čang / Wen-Jui Chang (administrativa / Administration)
Šeng-feng Lin / Sheng-Feng Lin (návrh výstavy / Exhibition Design)
Čen-jou Ťiou / Chen-Yu Chiu (koordinace projektu / Project Coordination)

Kurátorští spolupracovníci v Ostravě / Curatorial Cooperation in Ostrava
Tadáš Goryczka
Jaroslav Němec

Organizace / Organizer
Alliance for Architectural Modernity, Tchaj-wan / Taiwan
Kabinet architektury / Cabinet of Architecture, Ostrava, Česká republika / Czech Republic

Spolupráce při organizaci / Co-Organizer
Katedra architektury, Univerzita Bilkent / Department of Architecture, Bilkent University, Turecko / Turkey
Katedra architektury, Univerzita Š’-Ťien / Department of Architecture, Shih Chien University, Tchaj-wan / Taiwan
Group X (Aaltova univerzita, katedra architektury / Aalto University, Department of Architecture), Finsko / Finland
Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář / Taipei Economic and Cultural Offi ce, Praha / Prague, Česká republika / Czech Republic
Galerie výtvarného umění Ostrava / Gallery of Fine Art in Ostrava, Česká republika / Czech Republic

Sponzoři / Sponsor
China Airlines
Dr. Kiu Siang Tay-Teo
Ministerstvo kultury, Čínská republika / Ministry Of Culture, R.O.C. (Tchaj-wan / Taiwan)
Ministerstvo zahraničí, Čínská republika / Ministry Of Foreign Aff airs, R.O.C. (Tchaj-wan / Taiwan)
Pegatron Corp.

Zvláštní poděkování / Special Th anks
TOTO Galerie, Minato, Japonsko / Japan

Řízení projektu / Project Executive
Jou-žen Čen / Yu-Jen Chen (Ateliér Or / Atelier Or)
Jou-fang Čang / Yu-Fang Chang (Ateliér Or / Atelier Or)
Jou-c‘ Chuang / Yu-Tzu Huang (Ateliér Or / Atelier Or)
Jou-čung Čen / Yu-Chung Chen (Let’s Design)

Výrobci komponentů / Component Manufacturers
Čeng-chung Čchen / Cheng-Hung Chen (železárny Kung Far / Kung Far Iron Works)
Š’-fong Lu / Shih-Fong Lu (Ateliér Or / Atelier Or)

Vizuální Design / Visual Design
Aaron Nieh Workshop. I-chua Sü / Yi-Hua Hsu, Jü Fun Čang / Yu Fun Zhang

Fotografie / Photography
Min-ťia Čen / Min-Jia Chen, Fieldoffi ce Architects

Krátké filmy / Short Films
Wen-žuej Čang / Wen-Jui Chang, Ťie-žen Ču / Chieh-Jen Chu, Singing Čen / Singing Chen, Kuo-liang Ťiang / Kuo-Liang Chiang,
Č’-sien Lin / Chih-Hsien Lin, Joseph Je / Joseph Yeh

Texty / Texts
Šeng-jüan Chuang / Sheng-Yuan Huang, Čen Li / Zhen Li, Nancy Lin, Jou-sin Lin / Yu-Hsin Lin, Ťien Š’ / Jian Shi,
Čun-siung Wang / Wang Chun-Hsiung


Záštita

moapNad výstavou a festivalem Archikultura 2017 převzala záštitu | The exhibition
and the Archiculture 2017 Festival is run under the auspices of
Petra Bernfeldová
starostka Městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz | the Mayoress of the City
District Moravská Ostrava and Přívoz


Finanční podpora (2017)

Dotace Ministerstva kultury České republiky

ostravaDotace Statutárního města Ostrava

ncaNadace české architektury

moapDotace Statutárního města Ostrava,
Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Share Button