Vratislav 20/20 – architektura 1990–2010. Současná a budoucí tvář dolnoslezské metropole v architektonických návrzích a realizacích / Kabinet architektury Ostrava

Dům Umění/ Ostrava/ CZ/ 17. 12. 2010 – 20. 3. 2011

Výstava 20/20. Architektura Wrocławia 1990–2010 vznikla pro Muzeum architektury ve Vratislavi 22. 6. – 5. 9. 2010 v rámci kandidatury města Vratislavi na Evropské hlavní město kultury 2016 Piotr Fokczyński – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego / Wystawa 20/20. Architektrura Wrocławia 1990–2010 powstała w Muzeum Architektury we Wrocławiu i była prezentowana w terminie od 22 czerwca do 5 września 2010 w ramach kandydatury miasta Wrocławia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

 

Tak mimořádné podmínky se naskytnou městům jednou za několik desítek let, ne-li staletí: od začátku 90. let 20. století se
Vratislav začala proměňovat nečekanou rychlostí. Po roce 1989 se hlavním motorem všech změn v Polsku stalo nové politické zřízení s novým systémem hospodaření. Zbavili jsme se ústředního plánování a osud města se dostal do rukou lidí, kteří k jeho skutečným problémům měli mnohem blíž. Vznikly samosprávy, iniciativy se chopili jednak ti, kdo chtěli pracovat ve prospěch města, ale i lidé, kteří měli peníze a chtěli je výhodně investovat. A jakmile vedení města změnilo svou politiku, rozběhly se mechanismy volného obchodu a město se začalo proměňovat.

Proces, k němuž došlo před dvaceti lety, přispěl značnou měrou i k proměně panorámatu Vratislavi. Jakmile se Vratislav
otevřela západnímu světu, stanula tváří v tvář novým modelům, standardům a výzvám. Opojení čerstvě nabytou svobodou,
jakožto přirozený důsledek politických změn, znamenalo přísun investic, jaké v dřívějším politickém systému byly nemyslitelné, kdežto v tom novém byly naprosto nezbytné – do polských měst rázně vkročila komerční architektura, začaly se budovat hotely, banky, kancelářské budovy a obchodní centra. Nová politická a ekonomická situace a z ní vyplývající investiční možnosti změnily také úhel pohledu na město jako takové a na jeho úlohu v rámci Polska i celé Evropy.
Výstava 20/20 nepředstavuje jen „seznam architektonických výbojů“. Snaží se objektivně zmapovat těch 20 let úsilí dát
město do pořádku a dokumentuje pokusy, jak vyřešit jeho prostorové problémy, které do značné míry překračují rámec architektury.

Vratislav se stala architektonickým kotlem, v němž během dvaceti let vznikla řada koncepcí, jak naložit s jednotlivými parcelami i celými rozsáhlými prostorami. Výstava 20/20 předvádí dvacet územních celků, které tento proces poznamenal mimořádným způsobem. I když jde téměř o 150 projektů, jen nepatrná část byla realizována v místech, která dosud nebyla zastavěna. Valná většina je spojena s těmi částmi města, které vzhledem k složité historii a četným přestavbám, kterými byly po řadu desetiletí postiženy, mnohokrát změnily svou funkci.

Jak se změnila Vratislav během posledních dvaceti let? Jak se bude měnit v nejbližší budoucnosti?

Výstava se snaží zamýšlet nad tím, jak se město změnilo a jak se nadále mění. Její úkol je o to složitější, že se týká změn, které
probíhají před našima očima a od nichž je obtížné mít dostatečný odstup. Výstava nedává konkrétní a jednoznačné odpovědi
na to, zda zvolený směr těchto proměn je správný a pro město příznivý. To ponechává k úvaze jednotlivým návštěvníkům. Organizátoři výstavy nepochybují o tom, že ať už přimějí k zamyšlení představitele města, nebo především jeho obyvatele, bude to mít význam pro budoucnost Vratislavi i pro rozumné směřování jejího dalšího rozvoje.

Share Button