Vladimír Dedeček: Práca / Industrial Gallery, Ostrava

Industrial Gallery | Ostrava / 16. 5. – 9. 6. 2017, vernisáž 16. 5. 2017 (Vernisáž na Facebook.com)

„No to je taká otázka, tvorba či robota. Ja som premenil navrhovanie skôr na robotu. Nikdy som sa necítil ako umelec.“

Well, this is also a question: creation or labour? I myself have changed designing into a kind of labour. I’ve never felt myself to be an artist.”

Vladimír Dedeček

Projekt Vladimír Dedeček: PRÁCA je sondou do myslenia architekta, ktorého dielo stále živo rezonuje v slovenskom architektonickom diskurze a dodnes významne formuje tvár a identitu viacerých slovenských miest. Cieľom výstavy je sprostredkovať intimitu Dedečkovho súčasného životného prostredia, jeho myslenie a pohľad na minulosť aj súčasnosť. Odhaliť, ba priam demonštrovať špecifickú metódu navrhovania, ktorá podľa jeho slov nie je umeleckou tvorbou „ale predchodcom akéhosi automatického, počítačového navrhovania“.

Autori výstavy si nekládli za úlohu poskytnúť vyčerpávajúcu retrospektívu tvorby Vladimíra Dedečka, chceli skôr načrtnúť obraz osobnosti architekta a prostredníctvom jeho vlastných slov poskytnúť priestor na odhaľovanie a porozumenie práce jedného z posledných architektov prvej povojnovej generácie Slovenska.

The project Vladimír Dedeček: WORK is an investigation into the mind of an architect whose oeuvre still bears living resonance in the architectural discourse of Slovakia, and even today shapes the visual character and identity of many Slovak towns and cities. The purpose of the exhibition is to transmit the form of Dedeček’s current built environments, his thoughts, and his views of the past and the present. To reveal, or even demonstrate the specific method of design that, in his words, is not artistic creation “but the precursor to a kind of automatic, computer-generated design”.

It was not the task of the exhibition’s authors to present an exhaustive retrospective of the legacy of Vladimír Dedeček, but instead to sketch an image of the architect as a personality and, through his own words, to provide a space for the discovery and understanding of the achievements of one of the last living architects from the first post-war generation in Slovakia.

 

Autoři / Authors: Peter Szalay, Martin Zaiček, Peter Kudlička, Lubica Segečová, Martin Jančok, Michal Janák, Ivana Čobejová
Fotografie: Peter Kuzmin
Pořadatelé / Organiser: o. z. Archimera, Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV

 

Share Button