Světoví architekti o architektuře

Kabinet architektury / Dům umění  / Ostrava / 7. 3.  – 27. 4. 2014 / vernisáž 6. 3. 2014 v 17.00 hodin

autor výstavy:  Tadeusz Barucki
kurátoři výstavy v Ostravě: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

 

Často, zejména v médiích, slýcháváme o jednotlivých architektonických dílech, občas je dokonce dokážeme přiřadit ke konkrétním jménům jejich tvůrců, málokdy však víme, jak tito vypadají nebo jakým způsobem tvoří. Zcela výjimečně se k nám pak dostávají informace o jejich způsobu myšlení o architektuře. Právě tento poslední nedostatek mě v polovině 60. let přiměl k tomu, abych během svých architektonických toulek po světě navštívil ty nejlepší z nich a dostal od nich odpověď na otázky typu: Čím je pro Vás architektura? Jaký je Váš přístup k projektování? Co je podle Vás v tomto procesu nejdůležitější? S jakými zajímavými úkoly jste se ve své odborné praxi setkal? Odpovědi na tyto otázky jsem nahrával na magnetofonový pásek, protože i hlas každého z tvůrců pro mě měl dokumentární hodnotu. Kromě toho jsem nakonec každého z nich požádal, aby podstatu toho, co řekl vlastnoručně v několika slovech zapsal a podepsal jako zvláštní druh autogramu. Takto sebraný materiál jsem chtěl doplnit o životopisy jednotlivých tvůrců a ilustrace jejich nejreprezentativnějších děl a poté je co nejšířeji zveřejnit v zemi, která tehdy velmi citlivě zažívala pocit izolace od okolního světa. Nápad setkat se a udělat rozhovor s těmi nejslavnějšími byl v té době již sám o sobě šokující, když ještě vezmeme v úvahu jeho anekdotickou aureolu a zcela neočekávaný počet respondentů, kterých bylo téměř dvě stě, byl to neobyčejný zážitek na celý život. Dnes je část tehdy tak těžce získávaných informací dostupná na internetu a poněkud tak ztrácí na své atraktivitě. Avšak fotografie jednotlivých tvůrců a jejich autogramy si stále zachovávají auru osobních setkání a bezprostředního kontaktu s nimi. Proto jsem se rozhodl publikovat právě tyto materiály, o nichž doufám, že napomohou lepšímu poznání mých respondentů a jejich vlastnoručně podepsaných, tedy silně autentických výpovědí, které povedou k reflexi a vlastním úvahám ty, kteří je budou číst.

Tadeusz Barucki
majitel sbírky autogramů a autor výstavy

Tadeusz Włodzimierz Barucki (narozený 13.června 1922 ve východopolském městě Białystok) je polský architekt, představitel moderny, historik umění, dokumentarista architektury a publicista. V letech 1944 až 1949 studoval matematiku na Fakultě matematiky, fyziky a chemie na Univerzitě Marie Curie-Sklodovské Lublinu, dějiny umění na Fakultě humanitních studií na Katolické univerzitě v Lublinu a Jagelonské univerzitě, a architekturu na Technické univerzitě ve Varšavě s dočasným sídlem v Lublinu a na Polytechnické fakultě Hornicko-hutní akademii v Krakově ( od 1945 až 1949, později přejmenované na Krakovskou univerzitu. Do roku 1961 je výzkumným pracovníkem Institutu pro urbanismu a architekturu ve Varšavě a taky se uplatňuje jako činný architekt v několika státních projekčních ústavech zejména ve Varšavě a Krakově, v létech 1956 až 1961vykonává funkci generálního tajemníka v SARP ( Svaz architektů Polské republiky). Od roku 1961 absolvuje četné cesty do zahraničí, kde přednášel a prováděl průzkum a dokumentování architektury historické až po soudobou. Výsledkem těchto studií je několik set článků v odborných časopisech v Polsku a zahraničí, mnoho knih nejčastěji představujících jazykem historické syntézy architekturu jednotlivých vybraných zemí, je autorem série monografických publikací o významných architektech a nashromáždil stovky tisíc snímků a diapozitívů dokumentujících architekturu světa od té nejstarší historické až po současné objekty. Jako výrazný představitel SARP se od roku 1956 podílí na mnoha projektech a aktivitách organizačního, výstavního a publikačního charakteru s cílem povzbudit a oživit tuzemskou profesní obec a jeho snaha na tomto poli byla doceněna v roce 1981, kdy obdržel čestnou cenu udělovanou polským oborovým svazem SARP (Honorova Nagroda SARP).

V roce 1977 se stává spoluzakladatelem fondu architektonických informací Arkisyst po boku organizace UNESCO.

Za šíření architektonické kultury a významný přínos pro výměnu informací o architektuře ve světě je mu v roce 1981 udělena prestižní Jean Tschumi Prize, kterou uděluje Mezinárodní unie architektů UIA. pro podporu architektonické kultury a výměny informací o architektuře na světě.

Share Button