Rafi Segal: ARCHITEKTURA: KONCEPCE A TVARY / ARCHITECTURE: CONCEPTS AND FORMS | Kabinet architektury Ostrava

1. 7. – 7. 9. 2014 | Kabinet architektury | Dům umění / House of the Arts / GVUO | Ostrava | CZ

8. 7. 2014 | 17:00
zahájení výstavy za účasti autora
exhibition opening with the artist

Akce na Facebook.com

 

Architektura je umění dát tvar prostoru, v němž žijí lidé. Jako taková odráží způsob chápání světa (a ukazuje možnosti, jak se k jeho pochopení stavět).  Architektura pro mě začíná pozorováním fyzického, sociálního a zejména urbánního kontextu projektu.
Když začínám s projektem, ptám se: Jak může mít místo prospěch ze stavby, která se na něm má postavit, a jak může mít stavba prospěch z místa, na němž má být postavena? Pak se zabývám programem. V průběhu doby se program stavby mění rychleji než její tvar.

Architecture is the art of giving form to space intended for human habitat. As such it reflects an understanding of the world (and presents an opportunity to challenge that understanding).
Architecture for me begins with observation, whether related to the project’s physical, social and most importantly urban context.
As the form begins to be associated with an architectural scale, it encounters resistance. At this point the architect should embrace the obstacles and restrictions presented by the reality of building since these can nourish and better define the design.

Úvodní slovo k výstavě

Architektura je umění dát tvar prostoru, v němž žijí lidé. Jako taková odráží způsob chápání světa (a ukazuje možnosti, jak se k jeho pochopení stavět).

Architektura pro mě začíná pozorováním fyzického, sociálního a zejména urbánního kontextu projektu.

Pozorování probíhá stále a provází celý proces tvorby projektu jako aktivní způsob myšlení, a to především pomocí náčrtů.

Náčrty jsou v tomto procesu velmi užitečný nástroj, neboť vyřazují to, co je nepotřebné, a zdůrazňují všechno důležité. Linie nemají hloubku a obrázky nemusí být konečné.

V určitém bodě je ustanovena koncepce a rodí se myšlenka, jež uvede do pohybu proces vedoucí ke tvaru.

Do tvaru se pevně vrývají vztahy a pozorování, které se sloučily v tvůrcově mysli.

Jakmile se začne tvar poměřovat s architektonickým měřítkem, narazí na odpor. V té chvíli by měl architekt přijmout překážky a omezení, jež mu klade realita stavby, protože mu to může přinést nové podněty a pomoci lépe definovat projekt.

 Když začínám s projektem, ptám se: Jak může mít místo prospěch ze stavby, která se na něm má postavit, a jak může mít stavba prospěch z místa, na němž má být postavena? Pak se zabývám programem. V průběhu doby se program stavby mění rychleji než její tvar.

 Takové otázky vedou k jistému vyjednávání mezi stavbou a místem, mezi hmotou a prázdnem. Mezi prvním vyjádřením ideje a jejími dalšími iteracemi, jež se snaží vyhovět omezením daným realitou. Obě protilehlé síly přitom zůstávají dominantní, zároveň se však podporují. Je to nejpříznivější poloha, jak dospět k dobré architektuře.

Statement

Architecture is the art of giving form to space intended for human habitat. As such it reflects an understanding of the world(and presents an opportunity to challenge that understanding).

Architecture for me begins with observation, whether related to the project’s physical, social and most importantly urbancontext.

Observation is constantly practiced and accompanies the entire process of design as an active mode of thinking, primarily through sketches.

The sketch is a very useful tool in this process since it eliminates the unnecessary and highlights the important. The line lacks depth and the image need not be fixed.

At some point a concept is established, an idea born which sets in motion a process that leads to a form.

The form embeds in it relationships and observations that have synthesizes in the mind of the creator.

As the form begins to be associated with an architectural scale, it encounters resistance. At this point the architect should embrace the obstacles and restrictions presented by the reality of building since these can nourish and better define the design.

When I start a project I ask: how can the site benefit from the building to be designed on it and how can that building benefit from its site. After that I deal with the question of program. In time the building’s program will change quicker than its form.

These questions lead to a certain negotiation that takes place between site and building, mass and void, figure and ground.

Between the first expression of an idea and its many iterations to meet the limitations imposed by reality. I seek a balance when both opposing forces remain dominant yet one supports the other. This is when the opportunity for architecture is at its best.

Rafi SEGAL

text Rafi Segala přeložil  z angličtiny Radovan Charvát

 


Rafi Segal – architekt, urbanista a vědec Rafi Segal vystudoval architekturu na Technionu v Izraeli, kde obdržel inženýrský titul M. Sc. Doktorské studium absolvoval na univerzitě v Princetonu. V letech 1992–2000 pracoval se Zvi Heckerem na projektu muzea historie Palmachu v Tel Avivu. Později založil vlastní kancelář, která po nedávné reorganizaci vyhrála mezinárodní soutěž na projekt Národní knihovny Izraele v Jeruzalémě. Práce kanceláře sídlící v současné době v USA zahrnují projekty a výzkum v oblasti architektury a urbánních řešení. Jeho texty a výstavy, mezi jinými Cities of Dispersal (Rozptýlená města, 2008), Territories: Islands, Camps and Other States of Utopia (Území: ostrovy, tábory a další utopická místa, 2003) a A Civilian Occupation (Civilní okupace, 2003) měly nesmírný vliv na sociálněpolitické diskuze o současném urbanismu. Segal vyučoval architekturu a urbanismus na MIT, na škole pro absolventy studia designu na Harvardu, na newyorské architektonické škole Cooperovy unie a v současné době vyučuje na škole pro absolventy studia architektury, plánování a ochrany památek GSAPP na Kolumbijské univerzitě.

Rafi Segal – architect, urbanist and scholar, Rafi Segal received his PhD from Princeton University, and his M.Sc and B.Arch from Technion – Israel Institute of Technology. Between 1992 and 2000 Rafi Segal worked with Zvi Hecker on the design of the Palmach History Museum built in Tel Aviv among other. He later established his own practice which had recently been recognized for winning the international competition for the National Library of Israel in Jerusalem. Segal’s practice which is currently based in the US encompasses design and research on both the architectural and urban scale. His writings and exhibitions, among them Cities of Dispersal (2008), Territories — Islands, Camps and Other States of Utopia (2003), and A Civilian Occupation (2003) have been extremely influential in the social- political discourse of contemporary urbanism. Segal has taught architecture and urban design at MIT, Harvard University’s Graduate School of Design, the Cooper Union School of Architecture and currently teaches at Columbia University’s Graduate School of Architecture, Planning and Preservation


název výstavy : Rafi SEGAL/ Koncepty a tvary/ Conceptions and Forms

místo prezentace: Galerie výtvarného umění v Ostravě / Dům umění

termín konání: od 1.7.2014 do 7.9.2014

koncepce výstavy: Rafi SEGAL

spolupráce: Daniel TAPPE

kurátoři a instalace: Tadeáš GORYCZKA a Jaroslav NĚMEC / Kabinet architektury

spolupráce: Jan Vilém RAJNER

spoluorganizace a podpora: Galerie výtvarného umění v Ostravě

atypické výstavní prvky: Ch&S Ing. Vladimír Chaloupecký

realizace grafických polepů: REPRONIS s.r.o.

title of the exhibition: Rafi SEGAL/ Koncepty a tvary/ Conceptions and Forms 

site of presentation: Galerie výtvarného umění v Ostravě / Dům umění

dates of exhibition: od 1.7.2014 do 7.9.2014 

exhibition concept: Rafi SEGAL

cooperation: Daniel TAPPE

curators and instalation:  Tadeáš GORYCZKA a Jaroslav NĚMEC / Kabinet architektury

cooperetion: Jan Vilém RAJNER

co-organizer and support: Galerie výtvarného umění v Ostravě

atypical exhibition elements: Ch&S Ing. Vladimír Chaloupecký

graphical implementation: REPRONIS s.r.o.

Share Button