Studio Odile Decq – Horizons / Dům umění, Ostrava

Dům umění, Ostrava (GVUO) / 6. 4. – 3. 6. 2018 / vernisáž 5. 4. 2018, 17.00

Přednáška k výstavě: Odile Decq | 5. 4. 2018 | 15.30 | Dům umění, Ostrava

Komentovaná prohlídka výstavou Studio Odile Decq | 5. 4. 2018 | 18.30 | Dům umění, Ostrava

Obzor je dobrodružství a vyjednávání.
Obzoru nelze dosáhnout nikdy.
Čára obzoru je stálým pokušením a toužíme objevit, co je za ní.
Nepřítomnost hranic rozostřuje vnímání a vytváří mnohoznačnost, splývání a iluzi.
Vědomí, že něco existuje někde jinde, a vnímání prostoru na druhé straně, se navzájem přitahují na obou stranách obzoru.
Přestoupení obzoru je cesta zrcadlem, druhá strana není opakem, ale je jen za onou hranicí.
Taková je architektura.

— Odile Decq

Od samého počátku bylo Studio Odile Decq odhodláno představovat architekturu způsobem přesahujícím pouhou prezentaci projektu.

Obzorech záměrně představujeme našich devět projektů nepopisným, nechronologickým způsobem. Radikálně shrnujeme jejich koncepce a transponujeme je do vizuální cesty prostorovým prožitkem v různém rozsahu, od proměňující se krajiny muzea Národního geoparku Tchang-šan (Tangshan) k prchavým plastickým tvarům Phantomu.

Práce Studia vyniká širokým spektrem činností a vyjadřuje inovativní vize každé události, projektu a místa. Vyznačuje se smyslem pro experiment a přirozenou zvědavostí, úspěšně se kloubí s uměním a designem. Stejný tvůrčí proces je aplikován v různých měřítcích. Design ve Studiu pojímá objekty rozdílně podle určení jejich vnitřních a vnějších vztahů, souvislostí, interakcí a vývojových vlivů. Světla navržená pro Luceplan jsou stejnou měrou součástí architektury jako objekty samy o sobě, a povaha budovy se může měnit objekt od objektu, městské stavby či části architektury.

Zásadou Studia je výrazné využívání materiálů a barev v nápadně kontrastním uspořádání předmětů. Prostor je stálou tenzí, s tangenciálními perspektivami a dynamickými sekvencemi, jako v případě musezeí FRAC BretagneMACRO, vytvářejících objevné cesty a rozostřené vnímání. Ve stálé rovnováze mezi integrací a střetem, s přídavkem historie a reálií předcházejících současnosti spolu s modernitou se tato architektura stává smyslovým prožitkem.

Každá budova, každý projekt je novým dobrodružstvím, kde hranice je třeba posunovat ke krajním mezím, za Obzory, jichž nelze dosáhnout.

Horizon is an adventure and a negotiation.
Horizon can never been reached.
The horizon line is a constant temptation and gives the desire of beyond.
The absence of limits blurs the perception and creates ambiguity, fusion and illusion.
The consciousness of the elsewhere and the perception of the space beyond attract
themselves on both sides of the horizon.
Crossing the horizon is the way through the looking glass, the other side is not the inverse,
it’s only beyond.
That’s how Architecture is.
— Odile Decq

Since its outset, Studio Odile Decq has always been committed to present Architecture with a singular eye that transcends the simple project presentation. In Horizons, nine project are deliberately shown in non-descriptive, non-chronological ways. Radically summarizing their conceptual volumes, they are transposed in a visual journey through their spatial experiences, in an array of scales ranging from the changing landscape of Tangshan National Geopark Museum to the evanescence of the Phantom’s plastic shapes.

The Studio’s work stands out with a broad-spectrum, carrying the features of a lack of inhibition, and expresses an innovative vision on each occasion, project and place. A great sense of experimentation and curiosity lies within the core of this work, where architecture merges with art and design. The same creative process is applied to different scales. Design itself is a natural downscale in the Studio’s approach, apprehending objects differently according to their contextualization.

The lamps designed for Luceplan are part of the architecture as much as they are objects of their own, and a building’s nature could, according to the viewpoint, vary from an object, a piece of architecture or an urban fabric. The Studio’s codes are defined by an expressive use of materials and colors in arrangements of items where contrasts are marked.

The space is in constant tension, with tangential perspectives and dynamic sequences, like in the FRAC Bretagne and MACRO museums, creating wanders of discovery and blurring perceptions. With a constant balance between integration and clash, the historical or pre-existent and the contemporary addition, this architecture becomes a sensuous experience.

Each building, each project, is a new adventure, where boundaries should be pushed towards the limits, beyond Horizons that cannot be reached.


Odile Decq (* 1955, Laval, Francie) je mezinárodně uznávaná a často oceňována francouzská architektka, urbanistka a akademická pedagožka. Je zastánkyní neústupného postoje v rámci hledání řešení. Její raná tvorba v roce 1996 získala ocenění Zlatého lva v rámci Bienále architektury v Benátkách. Originalita její tvorby zahrnuje nejen pozoruhodný tvůrčí rukopis, objevné postoje a neúnavný proces hledání. Práce Odile Decq lze popsat jako materializaci univerzálního prostoru, který v sobě zahrnuje urbanistické plánování, architekturu, design a umění. Její multidisciplinární přístup byl mimo jiné oceněn v roce 2016 Jane Drew Prize a v roce 2017 získala velmi prestižní mezinárodní ocenění Architizer’s Lifetime Achievement Award.


V české premiéře v rámci výstavy Horizons (Obzory) uvážlivě prezentuje devět projektů nepopisným, nechronologickým způsobem. Radikálně shrnuje jejich koncepce a transponuje je do vizuální cesty prostorovým prožitkem v různém rozsahu od proměňující se krajiny muzea Národního geoparku Tchang-šan k prchavým plastickým tvarům Phantomu. Každá budova, každý projekt je novým dobrodružstvím, kde hranice je třeba posunovat ke krajním mezím, za Obzory, jichž nelze dosáhnout.

STUDIO ODILE DECQ / HORIZONS

6. 4. – 3. 6. 2018 Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava

Pořadatel: Galerie výtvarného umění v Ostravě a Kabinet architektury, člen ICAM

Kurátoři: Anas Koubaiti, Laszlo Parent (Studio Odile Decq), Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec (Kabinet architektury)

 


Nad festivalem Archikultura 2018 převzali záštitu | The Archiculture 2018 Festival is run under the auspices of
Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz | The Mayoress of the City District Moravská Ostrava and Přívoz
Ondřej Polanský, poslanec, člen Podvýboru pro kulturu Parlamentu České republiky | Deputy, Member of Subcommittee on Culture of the Parliament of the Czech Republic

Záštitu nad výstavou převzal | The patrons of the exhibition is
Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje | Deputy Governon of the Moravian-Silesian Region.

 

Share Button