McCullough Mulvin Architects – Laboratoř přírody. Geologie/Biologie / Kabinet architektury Ostrava

Dům umění / Jurečkova 9 Ostrava /  5. 4. – 5. 6. 2016 / vernisáž 5. 4. 2016 v 17 hodin

Přednáška: 5. 4. 2016 v 16.00 hodin / Dům umění / Jurečkova 9 Ostrava
Akce na Facebook.com

 

Projekty kanceláře McCullough Mulvin Architects z Dublinu mají úzký vztah ke studiu přírody. V provedení budov se odráží přírodní krajina, stávají se experimentálním polem pro studium povětrnostních vlivů – vody a světla –, jež se mohou v Irsku velmi dramaticky projevovat. Jsou rozšířením přírody, přizpůsobují ji, utvářejí ji s pomocí cihel, kamene a dřeva; člověk v přírodě, člověk a příroda. Výstavní projekty spadají do dvou kategorií: první jsou nové budovy se vztahem ke geologii – jsou utvářeny jako přírodní krajiny nebo zvětšené obrysy – nebo připomínají zemský povrch – jako skály, zjizvené a narušené živly. Druhé se vztahují k architektuře intervence – vytvářejí nové věci v nových nebo vedle nich; má to jistou analogii s biologií, s mechem udržujícím se v ulitách pod mořem, s růstem, který napomáhá organismu dýchat a fungovat.


Současná architektura je realizována všude, ale usiluje o to dosáhnout významu a závažnosti. Mnoho architektů je nuceno dodávat standardní představy odrážející magazínovou kulturu; díla jsou rychle konzumována, věcně uspokojují publikum zaměřené pouze na to, co je nové. Zatímco stát, zákony a vysoké finance povýšeně hovoří o podpoře architektury, zatěžují ji ve skutečnosti obrovskými břemeny – nadměrnými předpisy, požadavky všechno ve jménu demokracie vysvětlovat a zaváděním dalších úrovní řízení. To všechno odvádí architekty od procesu rozhodování, odčerpává čas, který by měl být využit na projektování, a postupně potlačuje individuální projev, originalitu a odlišnost. Skutečná architektura je zaháněna na okraj – převažuje snaha o monotónní a bezúčelné prosazování značek a velkých jmen a úroveň řemesla klesá.

Nemělo by to tak být. Svět silně trpí centralizací a homogenizací, ale stále existuje možnost vybojovat si v regionu, ve městě nebo v zemi praktiky, kterým jde o kvalitu místa (na slovo vzatí odborníci v tomto lokálně univerzálním světě jsou z RCR v katalánském Olotu). Rozsah práce není důležitý. Alejandro Aravena, ředitel architektonické sekce benátského Bienále 2016, dokázal zaujmout tím, co architekti dovedou – předvedl jejich výsledky v běžném životě, v horizontu 1 mm.

Na práci architektonické kanceláře McCullogh Mulvin Architects by se mělo nahlížet v tomto světle; jako na pokus být činní na malém ostrově v malých měřítcích a realizovat věci univerzální povahy. Kancelář se rovněž věnuje prozkoumávání šíře a hloubky architektury přesahující standardní vyjádření tvaru a materiálu, a to prostřednictvím filmu a kritického psaní.

Contemporary architecture is made everywhere but struggles for meaning and relevance. Many architects are forced to provide standardized imagery reflecting magazine culture; works are consumed quickly, briefly pleasing an audience fixated on the New. While speaking loftily of supporting architecture, the State, law and high finance in fact adds huge burdens to it, excessive regulation, the requirement to explain everything in the name of democracy, the imposition of additional layers of management. These remove architects from decision-making and eat up time which should be spent designing, leveling architecture, gradually exiling originality, materiality and difference. Real architecture drifts to the margins – repetitive and pointless branding by big names or a minority craft pursuit.

This should not be the case. The world is a tyranny of centralizing, homogenizing forces but there is still a possibility of carving out practice in a region, a city or a country which addresses the quality of place (RCR in Olot, Catalonia are the essential masters of this
local-universal world). The scale of work is unimportant. Leading the Venice Biennale 2016, Alejandro Aravena, has engaged with a spirit of what architects can do – demonstrating achievements of ordinary life, the achievements of 1mm.

The work of McCullough Mulvin should be seen in this light, as an attempt to work in a small island at a small scale and make things which are universal. Their practice is also about exploring the breadth of architecture beyond the standard expression of form and materials, through the medium of film and critical writing.


McCullough Mulvin Architects je architektonická kancelář se sídlem v Dublinu, která se zabývá moderní architekturou v Irsku. Tématem jejích prací jsou vzájemné vztahy mezi uměním, krajinou a historickou pamětí; jde o projekty z veřejné sféry, kulturní a komunální budovy, knihovny a školy; relativně jednoduše pojaté veřejné budovy sloužící definici nových veřejných zájmů v proměňující se společnosti, řešící problémy rozptýleného světla a vyrovnávající se s tvrdými podmínkami v Irsku; projekty zkoumající potenciál pro všední monumentálnost a vytvářející architekturu v souladu s představami klientů, ale i mimo tento rámec.
Oceněné projekty: Dentální nemocnice v Dublinu (RIAI – Královský institut architektů v Irsku, za nejlepší nemocniční budovu); Centrum Trinity Long Room Hub (cena RIAI za nejlepší budovu určenou vzdělání, v užším výběru poroty pro cenu RIBA (Královského institutu britských architektů), nominace na cenu Mies van der Roheho; zvláštní uznání občanského hnutí Europa Nostra za knihovnu v Rushi, cena RIAI za nejlepší renovovanou stavbu; psychiatrická jednotka pro děti a dospívající v Bessboro: cena RIAI za nejlepší zdravotnickou budovu; knihovna Jamese Usshera na Trinity College v Dublinu, v užším výběru na zlatou medaili RIAI (trienále), nominace na cenu Mies van der Roheho; centrum umění Source a knihovna: RIAI za nejlepší veřejnou/kulturní budovu; městská knihovna ve Waterfordu: regionální ocenění RIAI; kanceláře na Lincolnově nám., uznání angl. charitativní organizace UK Civic Trust.

Práce kanceláře zahrnuje průzkum urbánního kontextu: McCullough Mulvin se stali se skupinou Group 91 vítězi soutěže o rámcový plán čtvrti Temple Bar v Dublinu, kde postavili tři samostatné kulturní budovy, a v městských částech Digital Hub a Newmarket navrhli prostředí s různým využitím postindustriální krajiny vhodné k životu a práci.

Akční rádius je rozšířen o publikační činnost, výuku a výzkum: A Lost Tradition (Ztracená tradice, nakl. Gandon, Dublin, 1987 – s Niallem McCulloughem); The Morphology of Irish Towns (Morfologie irských měst, 1991 TCD M Litt); WORK – McCullough Mulvin Arctects (Anne Street Press a nakl. Gandon, 2004); Rush Library (Knihovna v Rushi, Anne Street Press a Associated Editions, 2009); The Long Room Hub at Trinity College (Centrum Long Room Hub na Trinity College, nakl. Gandon, 2010); Dublin Dental Hospital: Embedded Space (Nemocnice zubního lékařství v Dublinu: zapuštěný prostor, nakl. Gandon, 2011); Blackrock Quartet (Kvarteto v Blackrocku, nakl. Gandon 2014).

Práce kanceláře McCullough Mulvin Architects byly vystavovány v Německu, Velké Británii, Španělsku – Ceny Mies van der Roheho 2005 & 2011, Světový festival architektury 2009 & 2010, Pražské kvadrienále 2007, Trienále v Lisabonu 2007 a Bienále v Benátkách 2008. Přednášky o práci kanceláře v Irsku, Španělsku, Německu, Norsku, Anglii, Polsku a USA; výuka a zkoušky na Národní irské univerzitě v Dublinu, na Škole architektury DIT, na Queen‘s University v Belfastu, na Cesuga (Centro de Estudios Universitarios de Galicia) v A Coruñi ve Španělsku, na univerzitě v Cardiffu a univerzitě Roberta Gordona v Aberdeenu, na univerzitě v Dundee, hostující kritici na EPFL ve švýcarském Lausanne a na Cesuga ve španělské A Coruñi. McCullough Mulvin Architects mají v rámci RIAI akreditaci se zaměřením na památkovou péči 1. stupně.

McCullough Mulvin Architects is a Dublin-based practice making modern architecture in Ireland. Common themes on the inter-relationship of art, landscape and memory run through the work; the projects of the practice are substantially of the public realm, cultural and civic buildings, libraries and schools, relatively simple buildings working to define a new public realm in a changing society, dealing with Ireland’s diffuse light and stark materiality, exploring the potential for an ordinary monumentality, forming architecture outside and around the brief. Award winning buildings include; Dublin Dental Hospital RIAI Best Healthcare Building; Trinity Long Room Hub RIAI Best Education Building, RIBA Awards Shortlist, Mies van der Rohe Award Nomination; Rush Library Europa Nostra Special Mention, RIAI Best Conservation Building; Bessboro Child & Adolescent Psychiatric Unit RIAI Best Healthcare Building; James Ussher Library, Trinity College Dublin RIAI Triennial Gold Medal Shortlist, Mies van der Rohe Nomination; The Source Arts Centre & Library RIAI Best Public/Cultural Building; Waterford City Library RIAI Regional Award; Lincoln Place Offices UK Civic Trust Commendation.

The work of the practice includes questioning the urban context: McCullough Mulvin were winners with Group 91 of the Temple Bar Framework Plan Competition and built three separate cultural buildings there, and in the Digital Hub and Newmarket quarters of Dublin, they designed environments for work – living in a mixed use post industrial landscape.

The reach is extended by publication, teaching and research: A Lost Tradition (Gandon Editions, Dublin, 1987 – with Niall McCullough); The Morphology of Irish Towns (1991 TCD M Litt); WORK – McCullough Mulvin Architects (Anne Street Press and Gandon Editions, 2004); Rush Library (Anne Street Press and Associated Editions, 2009); The Long Room Hub at Trinity College (Gandon Editions, 2010); Dublin Dental Hospital Embedded Space (Gandon Editions, 2011); Blackrock Quartet (Gandon Editions 2014).

McCullough Mulvin Architects’ work has been exhibited in Germany, the UK, Spain – Mies Van der Rohe Awards 2005 & 2011, the World Architecture Festival 2009 & 2010, Prague Quadrennial 2007, Lisbon Triennale 2007 and the Venice Biennale 2008. They have lectured on the work in Ireland, Spain, Germany, Norway, the UK, Poland and the USA, and are involved in teaching and examining at University College Dublin; School of Architecture DIT; Queens University, Belfast; Cesuga, A Coruna, Spain; Cardiff Unversity; Robert Gordon University, Aberdeen; Dundee University; and have been visiting critics at EPFL Lausanne, Switzerland and Cesuga, A Coruna, Spain. McCullough Mulvin Architects are an RIAI accredited Conservation Practice Grade 1.

Share Button