Katalog: Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce. Vize kosmopolitního architekta

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Erich Mendelsohn | Dynamika a funkce | Vize kosmopolitního architekta v Domě umění – Kabinetu architektury 22. května – 5. července 2009 pořádané Galerii výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu pod záštitou generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové.

Erich Mendelsohn
| Dynamika a funkce | Vize kosmopolitního architekta

Kurátorka výstavy: Regina Stephan
Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš
Kurátorka výstavy Regina Stephan
Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš
Odborná spolupráce při instalaci výstavy v Ostravě Ita Heinze-Greenberg

Autoři textu Regina Stephan a Martin Strakoš

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš
Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová a Martin Strakoš
Překlad z němčiny Martina Stejskalová pro Goethe-Institut Praha
Překlad resumé Jan Hrabec (angličtina) a Jiří Seidl (němčina)
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba

Vydání první, Ostrava 2009
Nákledem 1000 ks,
vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-904096-2-0 (SPOK)
ISBN 978-80-85091-89-2 (GVUO)

Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce. Vize kosmopolitního architekta

Výstava vytvořená Institutem pro zahraniční vztahy (IFA) a kurátorkou Reginou Stephan od roku 1999 putuje po světě a představuje dílo světoznámého německo-židovského architekta Ericha Mendelsohna (1887–1953) prostřednictvím skic, plánů, fotografií a modelů. Její repríza pořádaná Galerií výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu, ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha a pod záštitou generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové, v ostravském Domě umění se uskutečnila od 22. května do 5. července 2009. V katalogu jsou uveřejněny texty kurátorky, doprovázející samotnou expozici.

Druhá část publikace je věnována studii Martina Strakoše „Erich Mendelsohn v Československu a obchodní dům Bachner“ o jediném realizovaném díle tohoto architekta v meziválečném Československu a současně o jeho poslední realizaci v kontinentální Evropě. Text se v úvodní části věnuje recepci Mendelsohnova díla v českém prostředí, mimo jiné v pracích Karla Teigeho, Viléma Dvořáka a jiných. Současně dokládá, jak jeho dílo inspirovalo architekty. V Moravské Ostravě ve 20. letech 20. století vznikla skupina obchodních domů firem RIX, Brouk a Babka, Textilia nebo ASO, reflektujících architektonické ideje modernismu. Také Mořic Bachner s manželkou Amálií, kteří provozovali obchod s domácími potřebami, chtěli soudobým způsobem vyřešit problém s nedostatkem obchodních prostor. V srpnu 1932 získali stavební povolení, aby postavili na nároží Zámecké a Puchmajerovy ulice moderní obchodní dům podle návrhu E. Mendelsohna. Objekt byl dokončen koncem září 1933. Pětipatrová budova upoutávala pozornost svou architekturou, ozvláštněnou reklamními poutači. Za války byla jako židovský majetek arizována a silně poškozena, po válce ji nakrátko řídil Erich Bachner. Po únorovém komunistickém puči v roce 1948 byla znárodněna. Koncem 60. let se plánovala přestavba obchodního domu na velké nákupní centrum. Za kulturní památku byl dům poprvé navržen již roku 1971, ale stal se jí až v roce 1984. Přesto současný stav budovy není dobrý, byť dosud slouží původnímu účelu.

Závěr katalogu tvoří „Životopis v datech“ o základních bodech života Ericha Mendelsohna, sestavený kurátorkou výstavy.

Zusammenfassung

Erich Mendelsohn. Dynamik und Funktion. Vision eines kosmopolitischen Architekten

Eine vom Institut für Auslandsbeziehungen (IFA) und der Kuratorin Regina Stephan kreierte Ausstellung wandert seit 1999 durch die Welt und stellt das Werk des weltbekannten deutsch-jüdischen Architekten Erich Mendelsohn (1887–1953) mittels Skizzen, Plänen, Fotografien und Modellen vor. Deren Wiederaufführung, veranstaltet von der Galerie der bildenden Künste in Ostrava und SPOK, dem Verein für Kultur in Ostrava, in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Prag und unter der Schirmherrschaft der Generaldirektorin des Nationalen Denkmalinstitutes Naďa Goryczková im Haus der Künste Ostrava, fand vom 22. Mai bis 5. Juli 2009 statt.

Der Katalog beinhaltet auch Texte der Kuratorin, die die eigentliche Exposition begleiten. Der zweite Teil der Publikation enthält eine Studie von Martin Strakoš Erich Mendelsohn in der Tschechoslowakei und das Kaufhaus Bachner über das einzige realisierte Werk dieses Architekten in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit und zugleich über seine letzte Realisation im kontinentalen Europa. Der einleitende Text beschreibt die tschechische Rezeption des Mendelsohn-Werkes, unter anderem in den Arbeiten von Karel Teige, Vilém Dvořák und anderen. Gleichzeitig belegt dieser Text, inwieweit sein Werk andere Architekten inspiriert hat. Im Mährisch-Ostrau entstand in den 20er Jahren eine Anzahl von Kaufhäusern der Firmen RIX, Brouk und Babka, Textilia oder ASO, die die architektonischen Ideen des Modernismus reflektierten. Auch Moritz Bachner mit seiner Gemahlin Amálie, die ein Geschäft mit Haushaltswaren betrieben, wollten das Problem des Platzmangels auf zeitgenössische Art und Weise beseitigen.

Im August 1932 erhielten sie die Genehmigung zum Bau eines modernen Kaufhauses an der Ecke der Strassen Zámecká und Puchmajerova nach einem Entwurf von E. Mendelsohn. Das Objekt wurde Ende September 1933 fertig gestellt. Das fünfstöckige Gebäude fesselte durch seine, mit Werbeaufschriften hervorgehobenen Architektur. Im Krieg wurde es als jüdisches Eigentum arisiert und stark beschädigt. Nach dem Krieg wurde es für kurze Zeit von Erich Bachner verwaltet. Nach dem kommunistischen Staatsstreich im Februar 1948 wurde es verstaatlicht. Ende der 60er Jahre entstanden Pläne für den Umbau des Kaufhauses in ein grosses Einkaufszentrum. Bereits 1971 wurde das Haus das erste Mal als Kulturdenkmal vorgeschlagen, erst 1984 wurde jedoch dieser Gedanke realisiert. Trotzdem ist der jetzige Zustand des Gebäudes nicht gut, obgleich es bislang dem ursprünglichen Zweck dient.

Am Ende des Kataloges wird der Lebenslauf in Daten über die wesentlichen Stationen im Leben von Erich Mendelsohn präsentiert, der von Kuratorin der Ausstellung zusammengestellt wurde.

Summary

Erich Mendelsohn. Dynamism and function. Vision of a cosmopolitan architect

The exhibition, created by the Institute for Foreign Cultural Relations (IFA) and the curator Regina Stephan, has travelled over the world since 1999 and is being introducing works of famed German-Jewish architect Erich Mendelsohn (1887–1953) through sketches, schemes, pictures and models. Its repetition held by Gallery of fine Arts in Ostrava and SPOK – society for Ostrava’s culture, in cooperation with Goethe-Institute Prague and under the patronage of the National Heritage Institute director-general Naďa Goryczková, took place from May 22 to July 5, 2009 in Ostrava’s House of the Arts. The catalogue features curator’s texts accompanying exhibition itself.

The second part of the catalogue presents Martin Strakoš’s study of Erich Mendelsohn in Czechoslovakia and department store Bachner – the only realized work of this architect in interwar Czechoslovakia and also his last realization within the continental Europe. The introductory text deals with reception of Mendelsohn’s work on the Czech scene, among others in works of Karel Teige, Vilém Dvořák and others. He also illustrates inspiration of Mendelsohn’s work for architects. In Moravian Ostrava, in the 1920s, group of department stores appeared by companies like RIX, Brouk a Babka, Textilia or ASO, reflecting architectonic ideas of modernism. Mořic Bachner and his wife Amálie, who run store with household goods, wanted to solve issues with the lack of shopping spaces by progressive way. In august 1932, they obtained building licence to build – on the street corner of Zámecká and Puchmajerova – the modern department store by the E. Mendelsohn’s project. Building was completed in the end of September 1933. The Five floor department store drew attention by its architecture and especially advertising installations. During the war it was aryanised as Jewish property and also suffered heavy damages, after the war it was run shortly by Erich Bachner. The department store was nationalised after the February communist coup d’état in 1948. By the end of 1960s there was planned to reconstruct the department store into a large shopping centre. The building became cultural monument in 1984, nevertheless the house had already been nominated as a cultural monument in 1971. Despite the fact, this building is in poor present condition, although it serves to its original purposes to the present.

The catalogue conclusion contains Biography in dates on basic events of Erich Mendelsohn’s life being compiled by the exhibition curator.

Share Button