Kabinet architektury, z. s.

Kabinet architektury se věnuje výstavám a akcím zaměřeným na architekturu, což vyplynulo jako přirozená reakce na absenci pravidelné profesionální prezentace architektonické tematiky v regionu i mimo něj a na rostoucí zájem u odborné, ale hlavně široké laické veřejnosti o tuto oblast kultury. Ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě, která poskytuje nutné prostorové zázemí a logistickou podporu architektonickým výstavám, pořádá výstavy ve výstavních sálech ostravského Domu umění. Mnohé výstavy a s nimi spojené aktivity prezentuje nejen v českých městech, jako například v Brně, Kutné Hoře, Litomyšli, Praze, ale také v zahraničí, mezi jinými v německém Výmaru, nizozemském Delftu, maďarské Budapešti, anebo v polské Vratislavi, Elblągu, Glivicích a Katovicích, anebo ve slovenské Bratislavě a Popradu.

V roce 2011 byl Kabinet architektury přijat do organizace ICAM, prestižní asociace sdružující významné instituce, galerie a muzea z celého světa, jež se zaměřují na prezentaci a popularizaci témat spojených s architekturou, a kde v současnosti je jediným zástupcem České republiky.

Kabinet architektury pravidelně pořádá mezinárodní festival architektury, designu a umění Archikultura. Tato přehlídka zaměřená na architektonická témata v tom nejširším pojetí přibližuje dění v oblasti urbanismu, architektury, designu a umění poučnou, inspirativní ale i zábavnou formou, ve snaze uvědomit dopad a vliv těchto oborů na životní prostor člověka, jak v lokálním tak globálním měřítku. Výstavy, přednášky, diskusní fóra, promítání filmů či procházky za architekturou dávají příležitost všem zájemcům rozšířit své poznatky o práci architekta, problémech výstavby a možnostech jejich řešení. Mimo jiné nabízí možnost seznámit se s architektonickou historií města Ostravy, ale porovnat úroveň jejího dalšího možného rozvoje s aktuálním děním ve světě. Specifikem a předností Moravskoslezského regionu je jak jeho multikulturní prostředí, které pro trojmezí České, Slovenské a Polské republiky je tradičně přirozené, tak jeho bohatá historie.

The Cabinet of Architecture is engaged in organizing exhibitions and projects oriented on architecture as a natural reaction on the absence of a regular professional presentation of architectonic themes in and outside the region and on increasing interest by experts but even more by the wide nonprofessional public in this cultural area. Except for exhibitions, lectures and meetings with architects, the Cabinet of Architecture publishes books about the history of architecture and about the contemporary architecture. In cooperation with the Gallery of Fine Arts in Ostrava which provides necessary spatial facilities and logistic support, the Cabinet organizes exhibitions in the halls of the Ostrava House of Art. It presents many of these exhibitions and activities linked to them not only in the Czech cities, as for instance in Brno, Kutná Hora, Litomyšl or Prague, but also in abroad, as in German Weimar, Dutch Delft, Hungarian Budapest, or in the Polish Wrocław, Elblag, Gliwice and Katowice or in Slovak Bratislava and Poprad.

In 2011, the Cabinet of Architecture was accepted into ICAM, a prestigious association unifying important institutions, galleries and museums from all over the world which are oriented on presentation and promotion of themes linked with architecture. In the present day, the Cabinet of Architecture is the only deputy of the Czech Republic in this organisation.

The Cabinet of Architecture regularly organizes an international festival of architecture, design and art named Archikultura. This architectonical show oriented on architectonical themes. The aim of the festival is a presentation of urbanism, architecture, design and art by an instructive, inspiring but also entertaining way. Festival events try to draw attention to how how these areas of human acting have impact on the local but also global approach to the living space of a man.The exhibitions, lectures, discussion platforms, film projections or architectural walks through the cities give opportunity to all interested persons to widen their knowledge of the work of an architect, of the problems of building and construction of the houses and of the solving possibilities. Beside, the meeting also offers the opportunities to get acquainted with the architectonical history of Ostrava City and compare the its development possibilities in the context of current world progress. And the Moravian-Silesian Region offers an interesting and unique multicultural environment, which is the result of a rich history of idiosyncratic territory that lies on the border of three countries, the Czech Republic, Poland and Slovakia.

Kabinet arhitekture bavi se organiziranjem izložbi i projekata orijentiranih na arhitekturu, što je reakcija na nepostojanje redovitih stručnih prezentacija arhitektonskih tema u regiji i izvan nje te zbog sve većeg zanimanja stručnjaka i brojne neprofesionalne publike ovog područja kulture. Osim izložbi, predavanja i sastanaka s arhitektima, Kabinet arhitekture objavljuje knjige o povijesti te o suvremenoj arhitekturi. U suradnji s Galerijom likovnih umjetnosti u Ostravi, koja pruža potrebne prostorne sadržaje i logističku podršku, Kabinet organizira izložbe u dvoranama Doma umjetnosti u Ostravi. Prezentiranje izložbi i aktivnosti provodi se ne samo s češkim gradovima, na primjer u Brnu, Kutnoj Hori, Litomyšlu ili Pragu, već i u inozemstvu, kao u njemačkom Weimaru, nizozemskom Delftu, mađarskoj Budimpešti ili poljskom Wrocławu, Elblagu, Gliwicama i Katowicama ili u slovačkoj Bratislavi i Popradu.

Od 2011. godine Kabinet arhitekture član je ICAM-a, prestižnog udruženja koje objedinjuje važne institucije, galerije i muzeje iz cijelog svijeta, koji su orijentirani na predstavljanje i promociju tema povezanih s arhitekturom. Danas je Kabinet arhitekture jedini zamjenik Češke Republike u ovoj organizaciji.

Kabinet arhitekture redovito organizira međunarodni festival arhitekture, dizajna i umjetnosti nazvan Archikultura. Ovaj arhitektonski show orijentiran je na arhitektonske teme. Cilj festivala je predstaviti urbanizam, arhitekturu, dizajn i umjetnost na poučan, nadahnjujući, ali i zabavan način. Festivalska događanja pokušavaju skrenuti pozornost na to kako ta područja ljudskog djelovanja utječu na lokalni, ali i globalni pristup životnom prostoru čovjeka. Izložbe, predavanja, diskusijske platforme, filmske projekcije ili arhitektonske šetnje gradovima pružaju priliku svim zainteresiranim osobama proširiti znanja o radu arhitekata, problemima gradnje i izgradnje kuća te mogućnostima njihovog rješavanja. Osim toga, nude se mogućnosti upoznavanja arhitektonske povijesti grada Ostrave i uspoređivanja njegovih razvojnih mogućnosti u kontekstu trenutnog svjetskog napretka. Moravsko-šleska regija nudi zanimljivo i jedinstveno multikulturalno okruženje, koje je rezultat bogate povijesti idiosinkratičnog teritorija koji leži na granici triju zemalja i to Češke, Poljske i Slovačke.

Share Button