Kabinet architektury, z. s.

Kabinet architektury vznikl v roce 2009. Věnuje se výstavám zaměřeným na architekturu, což vyplynulo z přirozené reakce na absenci pravidelné profesionální prezentace architektonické tématiky v regionu i mimo něj, s odkazem na rostoucí zájem v odborné, ale hlavně v široké laické veřejnosti o tuto oblast kultury. Nejdříve byly výstavy pořádány v příležitostných výstavních prostorách v Ostravě.

Kabinet architektury (Cabinet of Architecture) was founded in 2009. We have been focusing on exhibitions aimed at architecture, which was the result of a natural reaction to the absence of regular, professional presentations of architectural themes within and as well as outside the region, with links to the growing interest on the part of professionals but primarily on the part of the greater lay public in this area of culture. First there were exhibitions held in various exhibition spaces in Ostrava.

V roce 2009 SPOK (– spolek pro ostravskou kulturu / 2002–2013) spolu s GVUO (Galerie výtvarného umění v Ostravě), která poskytla nutné prostorové zázemí a logistickou podporu architektonickým výstavám, založili KABINET ARCHITEKTURY na půdě ostravského Domu umění. Téměř ke každé výstavě v Kabinetu architektury je vydán obrazově bohatě vybavený katalog tvořící ediční řadu.

In 2009, SPOK (– The Society for Culture in Ostrava / 2002–2013), together with GVUO (Gallery of Fine Art in Ostrava), which provided necessary exhibition space and logistical support for architectural exhibitions, founded the CABINET OF ARCHITECTURE in the attic space of the Ostrava House of Art. Almost every exhibition at the Cabinet of Architecture is accompanied by the publication of a richly illustrated catalogue, forming an edition of book titles.

Kromě vlastních výstav zaměřených na dění v současné architektuře, jako Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa / SANAA. architekti. Škola managementu a designu v Zollverein. Thomas Mayer. Fotograf (2009, Kabinet architektury), Logika prostoru. Architekt Robert Konieczny, KWK Promes(2009/2010, Kabinet architektury) a Daniel Libeskind / Architektura je řeč (2010, Kabinet architektury) se snaží upozornit na lokální hodnoty. Ve snaze popsat a najít krásu regionálního modernismu a hledat společné hodnoty v architektuře meziválečného Horního Slezska rozděleného tehdy mezi tři nově vzniklé  státy (Československo, Polsko a Německo po roce 1918) a ve spolupráci s institucemi, nadšenci, studenty a lokálními patrioty po obou stranách dnešní státní hranice připravil fotografickou soutěž (2007) a následně výstavu nazvanou Trojhlavý drak. Trójgłowy smok. Dreiköpfiger Drache. 2009. Architektura Horního Slezska (1922–1939) (2009, Kabinet architektury).

In addition to its own exhibitions – Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa / SANAA architects. School of Management and Design in Zollverein. Thomas Mayer. Photographer (2009, Cabinet of Architecture), The Logic of Space. Architect Robert Konieczny, KWK Promes(2009/2010, Cabinet of Architecture) and Daniel Libeskind / Architecture is a Language (2010, Cabinet of Architecture) – it attempts to describe and find the beauty of modernism and search for shared values in the architecture of Upper Silesia between the two World Wars, when it was divided into three new countries (Czechoslovakia, Poland and Germany, after 1918). With cooperating institutions, enthusiasts, students and local patriots on both sides of today’s borders, it has prepared a photography contest (2007) and its subsequent exhibition entitled Trojhlavý drak. Trójgłowy smok. Dreiköpfiger Drache. [The Three-Headed Dragon] 2009. The Architecture of Upper Silesia (1922–1939). (2009, The Cabinet of Architecture).

Prezentujeme také řadu převzatých výstav jako ty z Muzea architektury ve Vratislavi (MAW), které po jazykové úpravě a doplnění o aktuality byly, anebo jsou vždy v české premiéře představovány naší veřejnosti : WUWA Wroclaw, sídliště BABA v Praze (2005, Důl Michal, PÚ), Max Berg. Hala Století(2006, Ostravské muzeum), Evropská města v grafice od 15. do 19. století (2008, Slezská galerie), Gallia Romanica. Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunta Świechowského (2009, Kabinet architektury) a Vratislav 20/20. Architektura 1990–2010 (2010/2011, Kabinet architektury).

We also have presented exhibitions loaned from the Museum of Architecture in Wrocław (MAW), which after some localisation changes for Czechs and updates were presented for the first time to the public in the Czech Republic – WUWA Wroclaw, The BABA housing estate in Prague (2005, the Michal coal mine in Ostrava, a registered monument), Max Berg. Century Hall. (2006, Ostrava Museum), European Cities in graphic works from the 15th to 19th centuries (2008, The Silesian Gallery in Opava), Gallia Romanica. Romanesque architecture and sculpture in France in the photography of Zygmunt Świechowski (2009, Cabinet of Architecture) and Wrocław 20/20. Architecture 1990–2010 (2010/2011, Cabinet of Architecture).

Dále ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Ostravě a díky vstřícnosti CULTURESFRANCE byl představen projekt Extra-Muros: okouzlení architekturou (2008, Slezská galerie). Ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze a IFA (Institute for Foreign Cultural Relations in Stuttgart) jsme uspořádali výstavyErich Mendelsohn. Dynamika a Funkce (2009, Kabinet architektury), Mezinárodní vztahy. Mladí architekti z Německa (2010, Kabinet architektury) a v kontextu ekologických vizí POST-OIL CITY. Historie budoucnosti města (2012, Kabinet architektury). Ve spolupráci s Národní galerií v Lublani a slovinským historikem Damjanem Prelovšekem pak výstavy Architekt Oscar Niemeyer. Brasília (2009, Kabinet architektury) a autorskou výstavu z Rakouska Architekt Boris Podrecca (2011, Kabinet architektury). Představili jsme rovněž slovinské OFIS architekti 2002–2012. Inspirující limity (2012, Kabinet architektury) a následně jsme otevřeli řadu témat reprezentující mezioborový pohled na architekturu k jakým patřily výstavní instalace K-DRON. Mezi matematikou a uměním. Janusz Kapusta. New York (2011, Kabinet architektury), Taller: objekt-oděv. Maryla Sobek. Montreal (obě výstavy 2012, Kabinet architektury) a Architekturu znějící hudbous oceněmým Mies van der Rohe Award 2013 projektem HARPA od Henning Larsen Architects a dalšími čtyřiceti filharmoniemi a koncertními síněmi ve světě včetně projektů od Evy Jiřičné a Jana Kaplického.

In cooperation with Alliance française in Ostrava and thanks to the generosity of CULTURESFRANCE the project Extra-Muros: Architectures of delight (2008, The Silesian Gallery in Opava) was presented. In cooperation with the Goethe-Institut in Prague and IFA (Institute for Foreign Cultural Relations in Stuttgart) we prepared the exhibition Erich Mendelsohn. Dynamics and Function. (2009, Cabinet of Architecture), International Relations. Young Architects from Germany.(2010, Cabinet of Architecture) and in the context of ecological visions, POST-OIL CITY. The History of the Future of a City (2012, Cabinet of Architecture). Then in cooperation with the Slovenian National Gallery in Ljubljana and the Slovenia art historian Damjan Prelovšek, the exhibitions The Architect Oscar Niemeyer. Brasília (2009, Cabinet Architecture) and the exhibition The Architect Boris Podrecca(2011, Cabinet of Architecture). In addition we presented the exhibition OFIS architects 2002–2012. Inspiring Limits (2012, Cabinet of Architecture) and subsequently we opened themes representing an interdisciplinary look at architecture, such as the installation K-DRON. Between Mathematics and Art. Janusz Kapusta. New York (2011, Cabinet of Architecture), Taller: Object-Garment. Maryla Sobek. Montreal (both exhibitions 2012, Cabinet of Architecture) and Architecture Resounding with Musicfeaturing the award-winning HARPA project by Henning Larsen Architects and another forty philharmonic and concert halls throughout the world, including projects by Eva Jiřičná and Jan Kaplický.

Mnohé výstavy a s nimi spojené aktivity Kabinet architektury  prezentuje nejen v českých městech jakými jsou Brno, Kutná Hora, Litomyšl, Praha, ale taky v zahraničí, mezi jinými v polské Vratislavi, Glivicích, Katovicích, anebo ve slovenské Bratislavě a Popradu.

Many of the Cabinet of Architecture exhibitions were further presented in Czech cities such as Brno, Kutná Hora, Litomyšl, Prague, and also abroad, including the Polish cities of Wrocław, Glivice, Katovice, and the Slovak cities of Bratislava and Poprad.

Kromě výstav v rámci Kabinetu architektury sdružení pořádá také kulturní akce, jako např. filmové projekce, architektonické přednášky (Damjan Prelovšek, Ita Heinz-Greenberg, Osamu Okamura, Romana Schneider, Vladimír Šlapeta, Gerold Perler, Ruth Scheurer, Janusz Kapusta aj.) a festivaly – Brazilská vlna (2009) a ARCHIKULTURA 2013 (čtyři ročníky dříve se konaly pod názvem Architecture Week Ostrava). V neposlední řadě připravuje knižní edice jako Architektonické ikony Ostravy (již publikovaná :M. Strakoš, T. Goryczka, J. Němec: Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností.2011) a samostatné knižní tituly (Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … ze života / … Biografisches. 2012).

In addition to exhibitions within the Cabinet of Architecture, the cooperative has also produced other cultural activities, including film showings, lectures on architecture (Damjan Prelovšek, Ita Heinz-Greenberg, Osamu Okamura, Romana Schneider, Vladimír Šlapeta, Gerold Perler, Ruth Scheurer, Janusz Kapusta, etc.) and festivals – Brazilian Wave (2009) and ARCHICULTURE 2013 (4th annual festival, previously named Architecture Week Ostrava). Last but not least, it has prepared the edition of book publications entitled Architectural Icons of Ostrava (M. Strakoš, T. Goryczka, J. Němec: The Silesian Ostrava Town Hall as a Deviated Mainpin between Tradition and Modernism.2011) and independent book titles (Ita Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn … Sketches from life / … Biografisches. 2012).

V roce 2011 byl Kabinet architektury přijat do organizace ICAM, kdy v současnosti jsou jedinými zástupci České republiky v této prestižní asociaci sdružující významné instituce, galerie a muzea z celého světa, jež se zaměřují na prezentaci a popularizaci témat spojených s architekturou.

In 2011 Cabinet of Architecture were accepted into the ICAM organisation; at present, the only representative in the Czech Republic of this prestigious organisation bringing together important institutions, galleries and museums from all over the world, aimed at the presentation and popularisation of themes connected with architecture.

 

Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec, kurátoři Kabinetu architektury

Share Button