BAND – Barcelonská architektura a design

Kabinet architektury / Dům umění  / Ostrava / 7. 3.  – 27. 4. 2014 / vernisáž 6. 3. 2014 v 17.00 hodin

Anna Bach | Eugeni Bach | Josep Camps | Olga Felip | Josep Ferrando

BAT – Barcelona Architecture Team

 

Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec ve spolupráci s Rastislavem Udžanem.

 

BAND
Barcelona Architecture and Design

BARCELONA – slovo „Barcelona“ je po celém světě spojeno se středozemním způsobem života; příjemné počasí, krásná krajina, historie a kultura. Barcelona je dnes ovšem mnohem víc, a to díky úsilí několika generací tvrdě pracujících podnikatelů, kteří zakládali už počátkem dvacátého století celosvětově působící společnosti a v architektuře nacházeli významnou podporu svých idejí.

Ta odjakživa tvořila významnou součást katalánské kultury a měla vždy tak blízko ke společnosti, že uvažovat o katalánském dědictví a nezmínit se o architektuře je nemožné. Nejviditelnější postavou silné barcelonské architektury je pravděpodobně slavný Gaudí, ale existuje i mnoho dalších architektů, kteří přispěli k tomu, aby se architektura stala nepostradatelnou součástí naší kultury.

ARCHITEKTURA & DESIGN – Architektura není jen dědictví, ale v první řadě přítomnost: olympijské hry v Barceloně v roce 1992, Kulturní fórum 2004 a řada dalších událostí v našem městě byly uskutečněny ruku v ruce s uznávanými architekty z celého světa. Tento vztah pak pokračoval a proměnil naše město v jedno z nejdůležitějších světových center architektonického vzdělávání. Barcelonská škola architektury je dnes jednou z nejuznávanějších evropských univerzit, další architektonické univerzity a postgraduální centra navštěvují studenti z celého světa.

BAND – založení skupiny vycházelo ze zkušeností a znalostí tří architektonických studií, která jsou hluboce propojena s barcelonskou filozofií: kultura, podnikavost, úsilí, vzdělávání a zanícení pro obor jsou společnými znaky všech jejích členů.

Na počátku 21. století, kdy dochází k radikálním změnám po celém světě, už nespatřujeme pole své působnosti jen v jedné ohraničené geografické oblasti. Chápeme svou práci jako součást globálního dosahu, nezapomínáme ale přitom na pozitiva svého lokálního prostředí.

 

BAND
Barcelona Architecture and Design

BARCELONA – The word “Barcelona”, is worldwide associated to the mediterranean way of life; comfortable weather, beautiful landscapes, history and culture. Barcelona is, though nowadays, much more than that, due to the effort of several generations of hardworking entrepreneurs who started global companies already in the beginning of the 20th century and who found a strong support on their ideas by the means of Architecture.

Architecture has always been a strong part of the Catalan culture, and has been always so close to society that it is difficult to think on the Catalan heritage without talking of architecture. Probably Gaudí, the famous architect, is the most visible of this very strong Barcelona architecture, but there are many others who have helped in making architecture an essential part of our culture.

ARCHITECTURE & DESIGN – Architecture is not only a heritage, it is most of all, our present: the Barcelona Olympic Games ´92, the Culture Forum 2004, and many other events in our city have been realised hand in hand with the most worldwide acclaimed architects, and this relationship has gone further away, transforming Barcelona into one of the most important centres in architectural education in the world, with the Barcelona School of Architecture as one of the most acclaimed architecture universities in Europe and other architecture universities and post degree centres with students from all over the world.

BAND – In this context, BAND – Barcelona Architecture and Design – is formed from the experience and knowledge of three architecture studios which are profoundly merged into the Barcelona philosophy: Culture, Entrepreneurship, Effort, Education and Passion for our field are the main common features of all its members.

In the beginning of the 21st Century, when a radical change of paradigm is taking place all over the world, we no longer see our field of action limited in one geographical area. We understand our work as part of a global reach, without forgetting the virtues of our local background.

Share Button