Archikultura 2015

archikultura2015Program Archikultury 2015 – březen/duben/květen (postupně aktualizujeme)


Sedmý ročník mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2015, je přehlídka zaměřená na architektonická témata v tom nejširším pojetí  a navazuje na předchozí ročníky festivalu, který se v létech 2009–2012 konal pod názvem Architecture Week Ostrava. / ARCHICULTURE 2015, the 7th Annual International Festival of Architecture, Design and Art, is an exhibition aimed at architectonic themes in the broadest conception of the term, and is based on the preceding years of the festival which took place between 2009—2012 under the title Architecture Week Ostrava.


Oficiální zahájení 2. 4. 2015 v 17.00 hodin v Domě umění v Ostravě

 

 

 

pozadi-wen-neumann

Cílem předsevzetí je, podobně jako tomu je v dalších evropských městech (Londýn, Barcelona, Berlín, Oslo, Vídeň, Budapešť, Praha, atd.), přiblížit moderní a současnou architekturu široké veřejnosti. Výstavy, přednášky, diskusní fóra, promítání filmů či procházky za architekturou dávají příležitost všem zájemcům rozšířit své poznatky o práci architekta, problémech výstavby a možnostech jejich řešení, seznámit se s architektonickou historií nejen města Ostravy, ale porovnat úroveň jejího dalšího rozvoje s aktuálním děním v této oblasti ve světě. Specifikem a předností Moravskoslezského regionu je jak jeho multikulturní prostředí, které se na trojmezí České, Slovenské a Polské republiky nabízí, tak jeho bohatá historie. Cílem festivalu je prezentace urbanismu, architektury, designu a umění, poučnou, inspirativní ale i zábavnou formou, jde o uvědomění dopadu a vlivu těchto oblasti lidského konání na lokálně a současně globálně pojímaný životní prostor člověka. / Its goal, like that of similar exhibitions in other European cities (London, Barcelona, Berlin, Oslo, Vienna, Budapest, Prague, etc.), is to acquaint the general public with modern and contemporary architecture. Exhibitions, lectures, discussion forums, film viewings and architecture walks offer all interested to expand their knowledge of architects’ work, problems in construction and the possibilities of their resolution, as well as not only becoming acquainted with Ostrava’s architectural history, but also of other developments happening in this field today, all over the world. The Moravian Silesian region’s advantageousness and specifics have to do with both its multicultural environment, due to its location on the borders of the Czech Republic, Slovakia and Poland, and its rich history. The goal of the festival is to present urbanism, architecture, design and art in an educational, inspirational and entertaining form, to raise the awareness of the impact and influence of this area on human activities taking place locally, and at the same time conceived globally: the living spaces of man.
Ve spolupráci:

gvuo-logoOstravské muzeumckv

Galerie výtvarného umění v Ostravě | Ostravské muzeum | Centrum kultury a vzdělání Moravská Ostrava

fiduciagalerie-kruhcooltour

Antikvariát a klub Fiducia | Galerie Kruh | Cooltour

oko-opava-logoma-vratislav2gab
Opavská kulturní organizace | Muzeum architektury ve Vratislavi | Galerie architektury Brno

 Zámek Nebílovy

S finanční podporou:

nca

Nadace české architektury
(Dotace pro Kabinet architektury, výstava a katalog:
Architektura zmocňující se prostoru. Život a dílo Alfreda Neumanna)

moap(Dotace pro Kabinet architektury, Archikultura 2015)

ostrava(Dotace pro GVUO, projekt Architektonické výstavy 2015)

Mediální partneři:

archiweb.czostravablog

Produktoví partneři Kabinetu architektury:

lxl jansa

Share Button