Anna-Maria BOGNER. IN RELATION TO / Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

Výstavní síň Sokolská 26, CKV Ostrava / 6.12.2019 – 31.1.2020 / vernisáž: 5.12. 2019 v 17.00 hodin

Umělecké dílo Anny-Marie Bogner je motivováno zájmem o prostor a jeho interakci s okolní realitou. Její instalace, objekty a kresby se zaměřují na přivlastnění prostoru, vymezení jeho hranic a mezer mezi nimi. Její práce se vyznačují svébytnou autorskou interpretací, péčí o výtvarný detail a hledání nových možnosti k jeho vnímání. Citlivý pozorovatel je tak nutně vtažen do pomyslných vícevrstvých prostorů, které Bognerová vytváří, a přirozeně se pak stává jejich nedílnou součástí. Svými instalacemi v rámci dobře známého lokálního výstavního prostoru, který je povětšinou jinými výtvarníky pouze tradičně využíván, Bognerová dokáže objevit jeho netušený a skrytý potenciál. Svým způsobem boří naivní vnímání prostoru a tak s její pomocí jsme pak překvapeni, jak lze rozdílně a pozoruhodně tento stejný prostor vnímat a zažít.

Anna-Maria Bogner (1984, Tyroly, Rakousko) v letech 2003 až 2007 vystudovala Akademii výtvarných umění ve Vídni. Ne tak dávno jsme mohli navštívit její poslední samostatnou výstavu, kterou uspořádala Galerie Lindner ve Vídni, avšak její předchozí individuální prezentace byly k vidění například v MUWA – Muzeum der Wahrnehmung ve Štýrském Hradci, a nebo v italské galerii DAC – dolceacqua arte contemporanea v Dolceacqua, v rámci Sotheby´s Artist Quarterly ve Vídni, v Rakouském kulturním fóru v Berlíně, v prostorách Art Affairs Gallery v Los Ageles a také v Stichting IK v Nizozemsku. Mimo jiné se účastnila řady skupinových výstav i v takových prestižních místech, ke kterým bezesporu patří M17 Contemporary Art Center v Kyjevě, Galerie Dr. Julius v Berlíně, Universalmuseum Joanneum ve Štýrském Hradci, Changjiang Contemporary Art Museum v čínském Čchung-čchingu, vídeňský 21er Haus a Vasarely Museum v Budapešti. Zúčastnila se studijních pobytů v Nizozemsku (2012), USA ( 2013) a Bulharsku (2017). Bognerová žije a pracuje v Düsseldorfu a ve Vídni. (www.ambogner.com) Její aktuální výstava nazvaná IN RELATION TO (VE VZTAHU K) byla cíleně připravena pro prostory Výstavní síně Sokolská 26 v Ostravě a je její první samostatnou prezentaci v České republice, a je výsledkem úzké spolupráce kurátorů Kabinetu architektury s Peterem Lindnerem z Galerie Lindner Wien z Vídně a polskou výtvarníci Annou Szprynger z Varšavy.

The work of Anna-Maria Bogner is motivated by the interest in space and its interaction with the surrounding facts. Her installations, objects and drawings focus on the appropriation of space, the delimitation of its boundaries and the gaps between them. Her works are characterized by a distinctive authorial interpretation, care for artistic detail and the search for new possibilities for its perception. The sensitive observer is thus necessarily drawn into the imaginary multilayered spaces that Bogner creates and naturally he becomes an integral part of them. With her installations within the well-known local exhibition space, which other artists mostly used traditionally way, Bogner is able to discover its unsuspected and hidden potential. In a way, it breaks down the naive perception of space, and with her help, we then are surprised how differently and remarkably this same space can be perceived and experienced.

Anna-Maria Bogner, *1984 in Tyrol | AT, studied at the Academy of Fine Arts in Vienna from 2003-2007. Her latest solo exhibitions were hosted by Galerie Lindner, Vienna | AT, MUWA – Museum der Wahrnehmung, Graz | AT, DAC – dolceacqua arte contemporanea, Dolceacqua | IT, Sotheby´s Artist Quarterly, Vienna | AT, Austrian Culture Forum, Berlin | DE, Art Affairs Gallery, LA | USA, Stichting IK | NL. Her participations in group shows include venues like M17 Contemporary Art Center, Kyiv | UKR, Galerie Dr. Julius | ap, Berlin | DE, Universalmuseum Joanneum Graz | AT, Chongqing Changjiang Contemporary Art Museum | CN, 21er Haus | AT, Vasarely Museum | HU. She participated in residency programs in the Netherlands – 2012, USA – 2013 and Bulgaria – 2017. Bogner lives and works in Düsseldorf, DE and Vienna, AT. www.ambogner.com Her current exhibition entitled IN RELATION TO has been specifically designed for the Gallery Sokolská 26 in Ostrava and is her first solo exhibition in the Czech Republic, as a result of close collaboration between the curators of the Cabinet of Architecture (Kabinet architektury), Peter Lindner from Gallery Lindner in Vienna and Anna Szprynger, artist from Warsaw, Poland.

 

Další informace https://mailchi.mp/796f10ee104d/opening-club-grid-october-11-2019-6pm-18h-2532277?e=7d1c86b540


Racionalita je určujícím prvkem naší společnosti. Pro člověka, který se snaží svým potřebám přizpůsobit okolní prostředí, základním principem jeho existence je jeho cílené jednání. Naše konání je vždy směřuje tak, abychom dosáhli cílů, které si sami stanovíme, a je povětšinou podřízeno požadovanému účelu. Mimo jiné i proto se nemůžeme ubránit podezření, že za veškerou lidskou aktivitou, anebo za vznikem jakékoliv entity, vždy vězí touha po dosažení úspěchu. Každodenní život nás utvrzuje v tom, že tento druh racionality je našim nejsilnějším a nejdůležitějším nástrojem. Je základem mnoha našich rozhodnutí. Zároveň vykresluje hranice světa, ve kterém žijeme, jelikož tato racionalita je vnitřním principem našich myšlenek a jednání, a je skutečností, které nemůžeme nejen uniknout, ale také se ji nijak zbavit. Definuje předěl mezi námi a nekonečnou řadou entit. Nejen, že povědomí takového rozhraní je pro nás nutností, ale hledáme se navíc další a nová, abychom byli schopni pochopit realitu skutečně nás obklopujícího prostoru včetně toho společenského, a to ve všech jejich aspektech a dimenzích. I když máme na mysli nekonečno,obvykle používáme obrázky, pomocí kterých můžeme živě vizualizovat nepochopitelnou dimenzi. I když jsme ponechání na pospas všeobklopujícímu nekonečnu využíváme veškerá možná pravidla, jak tvořit obrazy, pomocí kterých jsme schopni představit si jakoukoliv jeho neuchopitelnou dimenzi. Ale i takový způsob mentální (vnitřní) představivosti je pouhým poukazem na nekonečno, tudíž nejde vytyčování hranic, ale spíše o jejích rozeznání a zahlédnutí druhé strany. Stejně jako je to u testu zaměřeného na vnímání barev, jehož smyslem není naučit prověřovaného jedince tomu, co je to barevné vidění, ale má mu především pomoci rozpoznat možnosti a limity jeho vlastního vnímání, tak také vystavované práce nám nabízejí příležitost pohrát si s limity a možnostmi našeho vlastního prostorového vnímání. Dotázat se sama sebe, v jakých to prostorech se pohybuji? Co je tvoří? Jaké prostory se otevírají a které se mi přibližují tím, jakou polohu zaujmu v prostoru? Jaká rozhodnutí jsou určující pro mé vnímání vesmíru? S teoreticky neomezeným rozsahem možných rozhodnutí jsou veškeré naše činy vždy uvědoměním si hranic, a také entit, které leží za nimi. Prostor (1) je jen koncepčně srozumitelné nekonečno.

Our society is defined by rationality. For a person trying to adapt his environment to his needs, purposeful action is essential. We design our actions to help us achieve goals  we’ve set for ourselves: our actions thus serve a purpose. We assume an intent behind every action, a cause behind every effect and behind every entity. Daily life offers confirmation that reason is our sharpest and most precious tool. It underlies many of our decisions. At the same time, it marks the boundaries of the world we inhabit: for if rationality is an intrinsic principle of our thoughts and actions, then it’s not something we can escape or go beyond. Rationality constitutes a border between ourselves and entities that are potentially limitless. We need these borders, and we construct further ones in order to be able to take the measure of real and social spaces in all their dimensions. Even when referring to the infinite, we almost always look to images in an attempt to make graphic the unfathomable. But even these mental visualizations can do nothing more than point toward infinity. It’s therefore not a matter of crossing boundaries but rather of recognizing them and thereby sneaking a peek at the other side. Just as a color vision test doesn’t aim to teach the tested person what color vision is, but rather to help her recognize the possibilities and limits of her own perception, these works play with the limits and possibilities of spatial perception. What spaces do I move in? What constitutes them? What spaces open and which close to me through the way I situate myself in space? What decisions underlie my perception of space? With a theoretically unlimited range of possible decisions, our actions too are always a reminder of boundaries and the entities that lie beyond them. Space is just a conceptually comprehensible infinity.

Anna-Maria Bogner
překlad textu z angličtiny: Tadeáš Goryczka


(1) poznámka překladatele:
na emailový dotaz z 11.11. 2019 /20:48/ Anna-Maria Bogner odpověděla:
…děkuji za tuto opravdu dobrou otázku, jak já vlastně chápu význam slova PROSTOR / SPACE, zda jej především vnímám jako geometrickou entitu (pojem, definovaný objekt), a nebo jako vesmír (universum, kosmos) … plný hvězd?
….to je jedna z podstatných záležitosti v mé práci .. jelikož každý jinak chápe pojem PROSTOR / SPACE, …nejen v abstraktním smyslu, ale i v jiném jeho možném významu. Takže nakonec to není na mě, abych na to odpověděla jednoznačně a za všechny. Obě interpretace jsou svým způsobem možné.

Share Button